טופס בחירות לשכת עורכי הדין

להלן דוגמא של טופס בחירות לשכת עורכי הדין לשכת עורכי הדין בישראל ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת רשימת המועמדים למועצה הארצית/לוועד מחוזי מטעם רשימת בא כוח הרשימה: מס' סידורי השם הפרטי * מחק את המיותר. לשכת עורכי הדין בישראל ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת מועמדות לתפקיד ראש הלשכה, שנת מועמדות לתפקיד ראש הלשכה/יושב ראש ועד מחוז*: שם משפחה ושם פרטי * מחק את המיותר. לשכת עורכי הדין בישראל ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת טופס תמיכה במועמדתו של לתפקיד ראש הלשכה/יושב ראש ועד מחוז אנו הח"מ, תומכים במועמדותו של החבר הכלול בפנקס הבוחרים ב- בפנקס ועד מחוז מס' שם המשפחה השם הפרטי מס' בפנקס חתימת סדורי הבוחרים הסכמה * מחק את המיותר ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת רשימת התומכים במועמדים /למועצה הארצית/ לועד מחוזי מטעם רשימת ב"כ הרשימה ממלאי מקום: אנו הח"מ, תומכים במועמדותם של החברים המועמדים למועצה הארצית/לועד מחוזי של לשכת עורכי הדין מטעם רשימת מס' שם המשפחה השם הפרטי מס' בפנקס חתימת סדורי הבוחרים הסכמה * מחק את המיותר. טפסים משפטייםעורך דיןמסמכיםבחירותלשכת עורכי הדין