טופס בחירת נציגי המגדלים במועצה ובועדות הענפיות

להלן דוגמא של טופס בחירת נציגי המגדלים במועצה ובועדות הענפיות בחירת נציגי המגדלים במועצה ובועדות הענפיות, שנת אנו הח"מ, תומכים במועמדותו של מס' סדורי * יש להקיף בעיגול ענף אחד בלבד בהתאם לענף שעמו נמנה המועמד. ** על המגדל לציין ענף שעמו הוא נמנה והזהה לענף שעמו נמנה המועמד טפסים משפטייםמסמכים