טופס ביצוע עבודה על הקרקע

להלן דוגמא של טופס ביצוע עבודה על הקרקע פקודת הפיצויים (הגנה), 1940 מספר ההפקעה (את הטופס הזה יש למלא בשני העתקים, ואת שניהם יש לשלוח אל ) הודעת תביעה ע"י המחזיק בקרקע עפ"י סעיף 5(2) לפקודה בנידון ביצוע עבודה על הקרקע וכן/או הבנינים מטעם הממשלה (1) שם התובע - כתובתו, עסקו או תאורו. (2) המצב והתאור המדוייק של הרכוש. (3) מהות טובת-ההנאה. אם הוא בעל-מחזיק, ציין את תאריך ההחכרה האחרונה הידועה ורשום פרטים קצרים על כך, אם אריס (שוכר), ציין - (א) שמות וכתובתו של בעל הקרקע (הבית). (ב) מהות האריסות או השכירות. (ג) תאריך האריסות או השכירות ופרטים קצרים וכל הסכמים או מסבות מיוחדים. (ד) כיצד תובא האריסות (השכירות) לידי גמר, וכמה זמן נשאר עד לגמירתה. (ה) דמי השכירות (האריסות). (4) פרטים על משכנתאות או שעבודים אחרים בצירוף שמותיהם וכתובותיהם של מקבלי המשכנתה או השעבוד. (5) פרטי התביעה המראים את הסכום שחושב לגבי - (א) שווים השנתי של הקרקע וכן/או הבנינים, אם העבודה לא בוצעה. (ב) הפחתת שוויה השנתי של הקרקע וכן/או הבנינים ושאפשר ליחסו לביצוע העבודה. הוגשה היום הזה בחודש 19 . חתימת התובע. שמו וכתובתו של עורך-הדין (כשיש עו"ד). שמו וכתובתו של המודד (כשיש מודד). טפסים משפטייםמסמכים