טופס בקשה בדבר קטין נזקק

להלן דוגמא של טופס בקשה בדבר קטין נזקק תיק נוער מס' המבקש: המשיבים: (1) (2) (3) בקשה בדבר קטין נזקק (1) שם הקטין (2) גיל הקטין (3) מקום מגוריו או הימצאו (4) שם האחראי על הקטין (5) מענו של האחראי על הקטין (6) הקטין הוא נזקק על פי סעיף (2) () () () () () ()* לחוק הנוער (טיפול והשגחה). תש"ך-1960. (7) העובדות שעליהן מתבססת הבקשה ** (8) בית המשפט מתבקש: *** לשמוע את המבקש ו/או המשיב/ים למנות אפוטרופוס לדין להיות משיב לא להזמין את הקטין לדין לא לצרף העתק הבקשה על נספחיה להזמנה ל למסור העתק ההזמנה לידי הקטין אישית. (9) נימוקי הבקשה **** (10) בית המשפט מתבקש לקבוע כי הקטין הוא נזקק ולהורות על דרכי הטיפול וההשגחה בו. חתימת פקיד הסעד * לציין את הפיסקה/הפיסקאות המתאימות מסעיף 2 לחוק. ** לפרט בקיצור. *** סמן במשבצות המתאימות. **** לפרט בקיצור. טפסים משפטייםקטיניםמסמכיםקטין נזקק