טופס בקשה חוק ההגנה על חוסים

להלן דוגמא של טופס בקשה חוק ההגנה על חוסים בית משפט השלום ב____ המבקש: פקיד הסעד____ ____שם ____מקום העבודה בענין: ____(להלן - החוסה) ____ שם____ מס' זיהוי____כתובת ובענין: חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 בקשה למתן הוראות כב' בית המשפט מתבקש להורות:____ א. ואלה נימוקי הבקשה:* ____ ב. בית המשפט מתבקש להורות על הפעלת המשטרה בהתאם לסעיף 11 אם יעלה צורך בכך. ג. בית המשפט מתבקש לדון בבקשה במעמד צד אחד בלבד מהנימוקים הבאים:**____ מצורף: תסקיר חו"ד רפואית חו"ד פסיכיאטרית או פסיכולוגית ____פקיד הסעד מסמכים נוספים ____לפי חוק ההגנה על חוסים, * לרבות פרטים על קרובי משפחה, תיאור מצבו הגופני והנפשי של החוסה, נסיונות טיפול שנעשו, בדיקות שנערכו ותוצאותיהן. ** במקרה הצורך. בית משפט השלום ב____ חלק א' המבקש: פקיד הסעד____ ____שם ____כתובת מקום העבודה נגד המשיבים: ____(להלן - החוסה) ____שם____מס' זיהוי____כתובת האחראי על החוסה:____ ____שם____מס' זיהוי כתובת ובענין: חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 (להלן - החוק) * כאשר המבקש איננו פקיד הסעד ימולא חלק ב'. בקשה לשינוי/קיצור/הארכה/חידוש/ביטול/הוראת בית המשפט ** כב' בית המשפט מתבקש להורות:____ ____(מהות הבקשה) 1. ביום____ניתנה החלטה על ידי כבוד בית המשפט הזה, בתיק____ לפיה:____ ____(תוכן ההחלטה) 2. ואלה, בין היתר, נימוקי הבקשה:____ תאריך____פקיד הסעד ____לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 ** למחוק את הטעון מחיקה בית משפט השלום ב____ חלק ב' המבקש: ____(להלן - החוסה) ____שם____מס' זיהוי____כתובת ענינו של המבקש בבקשה:**____ האחראי על החוסה:____ ____ שם____ מס' זיהוי____ כתובת נגד המשיב: פקיד הסעד____ ____שם ____מקום העבודה ובענין: חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 (להלן - החוק) בקשה לשינוי/קיצור/הארכה/חידוש/ביטול/הוראת בית המשפט*** כב' בית המשפט מתבקש להורות:____ ____(מהות הבקשה) 1. ביום____ ניתנה החלטה על ידי כבוד בית המשפט הזה, בתיק____ לפיה:____ ____(תוכן ההחלטה) 2. ואלה, בין היתר, נימוקי הבקשה:____ תאריך____המבקש * כאשר המבקש הוא החוסה או האחראי לו או אדם אחר. ** כאשר המבקש איננו החוסה או האחראי לו. *** למחוק את הטעון מחיקה. תסקיר (1) שם החוסה, שנת לידתו, מספר זהותו ומענו; (2) שם האחראי לחוסה ומענו; (3) הקרבה המשפחתית ומהות היחסים בין החוסה לאחראי לו; (4) התנאים השוררים בביתו של החוסה או במקום האחר שבו הוא נמצא; (5) מצבו האישי, המשפחתי, החברתי, הגופני, הרפואי והנפשי של החוסה, בהווה ובעבר; (6) העובדות והנסיבות שלאורן סבור פקיד הסעד כי שלומו של החוסה נפגע או עלול להיפגע מהעדר טיפול ראוי; (7) הטיפול הראוי הדרוש לחוסה; (8) רשימת המסמכים המצורפים לתסקיר. טפסים משפטייםמסמכיםהגנה על חוסיםחוסים