טופס בקשה לאישור בית מטבחיים

להלן דוגמא של טופס בקשה לאישור בית מטבחיים תאריך לכבוד מנהל השירותים הווטרינריים ת"ד 12 בית דגן 50250 בקשה לאישור בית מטבחיים לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בשר), התשל"ד-1974 1. שם המבקש/ים מורשה מענו 2. שם בית המטבחיים שאישורו מבוקש (באותיות דפוס לועזיות) מענו (באותיות דפוס לועזיות) התחייבות והצהרת המבקש אני הח"מ מתחייב לשלם למדינה, לפי דרישת המנהל הוצאות שהוציאה לשם בדיקת בית המטבחיים. ידוע לי כי תשלום ההוצאות איננו קשור בתוצאות בדיקת בית המטבחיים ואני מתחייב לשלמן גם אם בית המטבחיים לא יאושר. ידוע לי כי אם בית המטבחיים יאושר לפי התקנות, לא יהיה בתשלום ההוצאות בידי כדי למנוע מתן היתר ליבוא ממנו גם לאחר. חתימת המבקש * אם המבקש הוא תאגיד יש לצרף אישור דו"ח/עו"ד בדבר זכות חתימה. טפסים משפטייםמסמכים