טופס בקשה לאישור הסדר כובל

להלן דוגמא של טופס בקשה לאישור הסדר כובל בבית הדין להגבלים עסקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים רח' צלאח א-דין 40, ירושלים תיק הע/____ בקשה לאישור הסדר כובל בהתאם לסעיף 7 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, מוגשת בקשה לאישור הסדר כובל שפרטיו הם אלה: 1. הצד(דים) להסדר הכובל המבקש(ים) החלטה: שם מען מען למסירת ____מען למסירת מסמכים 2. שמות הצדדים להסדר ומעניהם ____ 3. צורת ההסדר בכתב או בעל פה ____ 4. נעשה ההסדר בכתב - תיאור המסמכים הקובעים אותו ואלה הנוגעים לו: (1) (2) (3) (4) 5. הנכס נשוא ההסדר ____ 6. מהות הכבילה ____ 7. תקופת ההסדר הכובל ____ 8. עיקרי הטעמים המצדיקים אישור ההסדר בידי בית הדין. * העתקי המסמכים המתוארים בסעיף 4 מצורפים בזה. * הנני מצהיר שכל הפרטים האמורים הם מלאים ונכונים, שהמסמכים המצורפים הם הנכונים ושמלבדם אין כל מסמך אחר הקובע את ההסדר או הנוגע לו. פרטי ההסדר הכובל האמור נמסרו לרישום במרשם ההסדרים הכובלים ביום ____ * הריני מבקש שבית הדין יורה בתוקף סמכותו לפי סעיף 42 לחוק, שההסדר האמור/חלק מההסדר האמור הדן ב____ לא יהיה פתוח לעיון הציבור מהנימוקים האלה:____ * אני מבקש היתר זמני לפי סעיף 13 לחוק. תאריך * מחק את הטעון מחיקה. טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותהגבלים עסקייםהסדר כובל