טופס בקשה לאישור התייצבות באמצעות אחר לשם בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר

להלן דוגמא של טופס בקשה לאישור התייצבות באמצעות אחר בקשה לאישור התייצבות באמצעות אחר לשם בירור בדבר מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר, לפי סעיף 11כד(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 לכבוד: משטרת ישראל תחנת/ יחידת___ במסירה אישית 1. אני החתום/ה מטה ___שם פרטי ___ שם משפחה ___שם האב מס' זהות/דרכון אחר מען ___ טלפון נבצר ממני להתייצב בתחנת המשטרה אישית כדי לברר אם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי זיהוי כהגדרתו בסעיף 11כב לחוק שניטל ממני, לאור הנסיבות המפורטות להלן (אנא צרף מסמכים התומכים בבקשתך): ___ ___ ___ אני מבקש כי עורך דין / קרובי מקרבה ראשונה (מחק את המיותר) שפרטיו להלן: ___ שם פרטי שם משפחה ___ שם האב מס' זהות/דרכון אחר מען ___ טלפון ___ ** פירוט הקרבה המשפחתית במקרה של קרוב יתייצב במקומי בתחנת משטרה. אני מייפה בזה את כוחו להגיש את המסמכים הדרושים ולברר בעבורי אם נמחקו מתת-מאגר הנתונים לזיהוי גנטי. ___ תאריך___ חתימה * יש לצרף עותק מצולם של תעודת הזהות. ** יש לצרף מסמכים רשמיים המעידים על הקרבה המשפחתית. טפסים משפטייםמסמכיםראיות פורנזיות - דנ"א (DNA)