טופס בקשה לאישור מפעל

להלן דוגמא של טופס בקשה לאישור מפעל שם מפעל כתובת מס' טלפון מס' פקס לכבוד מנהל השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר א.נ., הנידון: בקשה לאישור מפעל לפי תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998 (להלן - התקנות) אני מבקש בזאת לאשר כמפעל מאושר לייצוא לארצות את המפעל אני מצהיר כי במפעל מתקיימות דרישות הרשויות המוסמכות במדינת היעד לענין הייצוא המבוקש. מינוי רופא וטרינר למפעל בר ביצוע בשל ידוע לי כי מתן האישור למפעל וביצוע הייצוא בפועל מותנים בקיום התקנות כלשונן ובמלואן. מצורפים בזה: 1. רשיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 2. רשיון יצרן לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 3. אישור רואה חשבון לענין בעלי זכות החתימה (אם המבקש הינו תאגיד) שם המבקש: בעל המפעל/מחזיקו/מפעילו/שותף בו* תאריך * מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםמפעל