טופס בקשה לבירור מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר

להלן דוגמא של טופס בקשה לבירור מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר בקשה לבירור מחיקת נתונים לזיהוי גנטי מהמאגר, לפי סעיף 11כד לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 לכבוד: משטרת ישראל תחנת/ יחידת___ במסירה אישית אני החתום/ה מטה ___שם פרטי ___ שם משפחה שם האב מס' זהות/דרכון אחר מען ___ טלפון אשר ניטלו ממני/ מאדם הנתון לאפוטרופסותי* (אנא מחק המיותר) שפרטיו**: ___ שם פרטי שם משפחה ___ שם האב מס' זהות/דרכון אחר מען ___ טלפון אמצעי זיהוי גנטי כהגדרתם בסעיף 11כב לחוק, מסוג ___ מספר (אם הוא ידוע)___בתאריך___ במסגרת תיק חקירה פ"א___פל"א___ (אם הם ידועים) מבקש לברר אם נמחקו הנתונים לזיהוי גנטי שהופקו מאמצעי הזיהוי האמור, באשר התקיימו הנסיבות הקבועות בסעיף 11כג לחוק למחיקתם מהמאגר כמפורט להלן (סמן את המתאים): ¨ עברו שבע שנים מיום הנטילה, לא הוגש כתב אישום בתיק החקירה האמור ולמיטב ידיעתי לא קמה עילה חדשה לנטילה כקבוע בסעיף כג(ד) לחוק; ¨ חלפו 60 ימים מיום ___ *** שבו הסתיים ההליך הפלילי בתיק החקירה האמור בלא הרשעה ולא פחות משבע שנים מיום הנטילה, וכן למיטב ידיעתי לא קמה עילה חדשה לנטילה כקבוע בסעיף כג(ד) לחוק. ___ תאריך___ חתימה ¨ מצורף אישור על תשלום אגרת הבקשה. * יש לצרף מסמכים המעידים על מינויך כאפוטרופוס. ** ימולא במקרה שמגיש הבקשה הוא האפוטרופוס. *** יש לציין את המועד שהסתיים בו ההליך הפלילי. מסמכיםטפסים משפטיים