טופס בקשה לגביית ראיות עזרה משפטית בין מדינות

להלן דוגמא של טופס בקשה לגביית ראיות עזרה משפטית בין מדינות הזמנה לעדות או להצגת חפץ לפי סעיף 16(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 לכבוד שם העד או מחזיק החפץ בציון כתובתו___ מאת:___ שם המזמין וכתובתו___ הנדון: בקשה לגביית ראיות לפי בקשה לעזרה משפטית בין מדינות בתוקף הסמכות שהוענקה לי בסעיף 16(ב) לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, ומאחר שבית המשפט ב ___ הטיל עלי לגבות ראיות לפי החוק האמור, אני מזמין אותך בזה להופיע בפני ב ___ בתאריך ___ בשעה ___ כדי לעשות ציין את הכתובת אחד מאלה: למסור עדות; להציג בפני___ תאר את החפץ בציון פרטיו ___ כנדרש בבקשה לעזרה משפטית שהוגשה למדינת ישראל על ידי___ ___ שם המדינה בענין___ ציין את הפרטים המזהים של הבקשה ___ אזהרה אתה רשאי לבקש שגביית הראיות תיעשה במועד אחר בציון הסיבה לבקשתך וכן בציון המועד שבו הנך יכול להיענות להזמנתי. עליך להגיש בקשה לדחיית מועד 15 ימים לפחות לפני המועד שנקבע בהזמנה דלעיל. הזמנה חדשה תומצא לך בהתאם. עלי להודיעך שאם בתאריך ובשעה הנקובה בהזמנה זו לא תופיע כמבוקש/לא תופיע ותציג את החפץ כמבוקש ולא תבקש דחיית המועד, יחול עליך הדין החל בישראל על מי שאינו מציית להזמנת בית משפט. ___תאריך חתימת המזמין בציון שמו טפסים משפטייםמסמכיםעזרה משפטית בין מדינותראיות