טופס בקשה להיתר סחר החזקה העברה - חיות בר

להלן דוגמא של טופס בקשה להיתר סחר החזקה העברה - חיות בר בקשה להיתר לסחר/החזקה/העברה של חיות בר אל: מנהל רשות שמורות הטבע: שם המבקש כתובת רחוב מס' ישוב מיקוד 3. טלפון 4. חיות הבר שלגביהן מבוקש ההיתר (שם עממי ושם מדעי בלטינית) 5. כמות: 6. המקור שממנו נלקחו חיות הבר (מהבר, משביה וכיו"ב):* 7. מקום החזקה של חיות הבר: 8. מטרת ההחזקה של חיות הבר: 9. דרך ההובלה (פירוט מדויק): 10. הערות ופרטים נוספים: 11. הערות מנהל השירותים הווטרינריים: תאריך חתימת המבקש * היה מקור בעלי החיים מחוץ לישראל יצורף אישור, לפי האמנה, מארץ המוצא. בעלי חייםטפסים משפטייםמסמכיםחיות בר