טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל: ת.א___ בבית המשפט המחוזי ב___ בקשה להמצאה של התראת פשיטת רגל בענין החייב___ המבקש:___ על ידי ב"כ עו"ד___ 1. בית המשפט מתבקש בזה להמציא התראת פשיטת רגל לחייב ששמו ___מס' זהותו ___מענו___ 2.מקום מושבו מקום עסקיו מקום נכסיו העיקרי של החייב בתחום סמכותו של בית משפט זה. חתימת המבקש 3. *לוטה התראת פשיטת רגל וכן - *סמן X במשבצת המתאימה. טפסים משפטייםמסמכיםפשיטת רגל