טופס בקשה להעברת נכס לקניין המדינה

להלן דוגמא של טופס בקשה להעברת נכס לקניין המדינה בבית המשפט המחוזי ב תיק ____ בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין נכסי:____ המבקש: האפוטרופוס הכללי המשיב: שר האוצר בקשה להעברת נכס לקנין המדינה בהתאם לסעיף 15(ג) לחוק 1. בקשה זו מתייחסת לנכסים המפורטים להלן: ____ ____ שביחס אליהם ניתן לאפוטרופוס הכללי ביום____צו ניהול מטעם בית המשפט במחוזי ב____בתיק____ 2. פעולותיו של המבקש לגילוי בעלי הנכסים האמורים כללו בין היתר פרסומים אלה: ____ ____(לציין מקומות הפרסומים ותאריכיהם) 3. פעולות נוספות שערך המבקש לשם גילוי בעלי הנכסים: ____ ____ 4. כל פעולותיו של המבקש לאיתור בעלי הנכסים עלו בתוהו, ולדעתו אין עוד הצדקה להמשך ניהולם של הנכסים על ידיו ובית המשפט מתבקש לכן לצוות על העברתם לקנין המדינה. דו"ח האפוטרופוס הכללי מצורף כנספח א' לבקשה זו. ירושלים____ (התאריך) טפסים משפטייםמסמכיםהעברת נכס