טופס בקשה להתיר החזקה או נשיאה של נשק ידי מחויב בצו הגנה

להלן דוגמא של טופס בקשה להתיר החזקה או נשיאה של נשק ידי מחויב בצו הגנה בקשת ממונה להתיר החזקה או נשיאה של נשק על ידי מחויב בצו הגנה [מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין] במצורף לבקשת ___ (פרטי המחויב בצו הגנה, בטופס זה - המבקש) שהוגשה לבית משפט השלום/לעניני משפחה ב___תיק מס'___ אני ___הח"מ: [ ] בעל תפקיד___ במפעל ראוי / אצל בעל רישיון מיוחד, שאצלו מועסק גם המבקש, מבקש מבית המשפט שיתיר למבקש להמשיך לשאת או להחזיק נשק לצורך עבודתו/ תפקידו כ ___ במפעל הראוי / אצל בעל הרישיון המיוחד, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך. איסור החזקה או נשיאה של נשק עלול להביא להפסקת עבודתו של המבקש או לפגוע ממשית בהמשך עבודתו מסיבות אלה: ___ ___ ___ [ ] מפקדו של המבקש ברשות הביטחון ___ . מבקש מבית המשפט שיתיר למבקש להמשיך לשאת או להחזיק נשק לצורך תפקידו ברשות הביטחון, בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך, מהנימוקים האלה: ___ ___ ___ שם וחתימת הממונה___ תאריך תצהיר אני ___ הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי: 1. פרטים על המבקש (המחויב בצו): א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מס' אישי בצה"ל ___ ד. עיסוק ומקום עבודה___; מס' טלפון ___; תפקיד ___ 2. פרטים על הממונה (המצהיר): א. שם משפחה ___שם פרטי ___ ב. מס' זהות___ ג. מקום עבודה ___מס' טלפון בעבודה ___ ד. היותי ממונה על המבקש מתבטאת ב: (נא לפרט את דרגת הפיקוח והכפיפות ככל האפשר) ___ ___ ___ חתימת המצהיר אני הח"מ___מאשר כי ביום___ הופיע לפני___(פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני. ___ חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםנשקמסמכיםצו הגנהרישיון נשק