טופס בקשה למינוי מנהל עזבון

להלן דוגמא של טופס בקשה למינוי מנהל עזבון בפני הרשם לעניני ירושה ב ?* בבית המשפט ב ?* בבית הדין ב ?* * (סמן X במשבצת המתאימה) תיק / בקשה למינוי מנהל עזבון המבקש מענו מספר תעודת זהות מיוצג על ידי בא-כוחו עורך דין המען להמצאת כתבי בי-דין הוא 1. ענינו של המבקש במתן הצו: 1א. הטעמים שעל יסודם יש למנות מנהל עיזבון: 2. המנוח נפטר ביום ב מס' ת"ז 3. בקשת צו ירושה /צו קיום צוואה של המנוח הוגשה ביום צו ירושה /צו קיום צוואה של המנוח ניתן ביום /לא הוגשה בקשת צו ירושה / צו קיום צוואה של המנוח. 4. לפי מיטב ידיעתי טרם נתמנה מנהל לעזבונו של המנוח / המנוח קבע בצוואתו את כמבצע צוואתו או מנהל עזבונו. 4א. שמו ומענו של מנהל העיזבון המוצע: 5. לרשם לעניני ירושה /לבית משפט/לבית דין זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל לפיכך פונה המבקש בבקשה למתן צו מינוי מנהל עזבונו של המנוח ומצהיר כדלקמן: תצהיר אני הח"מ מספר תעודת זהות מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שצוינו בבקשה דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד. המצהיר/ה - המבקש/ת * מחק את המיותר אני הח"מ מאשר בזה כי ביום הופיע/ה בפני שזיהה/תה עצמו/מה על ידי תעודת זהות מספר / המוכר/ת לי אישית, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. חתימת מקבל התצהיר ** למילוי רק כשמוצע מנהל עיזבון. טפסים משפטייםירושהמסמכיםמנהל עיזבוןעיזבון