טופס בקשה למקדמה על חשבון המענק

להלן דוגמא של טופס בקשה למקדמה על חשבון המענק לכבוד מנהל הרשות הממשלתית הנדון: בקשה למקדמה על חשבון המענק לשנת 2001 לפי כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה למפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 (להלן - הכללים) אנו מגישים בזה בקשה לקבלת מקדמה על חשבון המענק לשנת 2001, לפי הכללים. בקשתנו מבוססת על נתוני הנהלת חשבונות לשנת 2001, בתוספת פעולות שטרם באו לידי ביטוי במערכת הנהלת החשבונות שלענינן אנו מצרפים בזה מאזן בוחן ורשימת תנועות נוספות. למיטב ידיעתנו לא צפוי לחול שינוי מהותי בין נתונים אלה לבין הדוח הכספי המבוקר לשנת 2001. ידוע לנו כי יתרת המענק תינתן לנו רק לאחר המצאת נתונים סופיים ודוחות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון. אנו מתחייבים להמציא לכם נתונים כאמור ואת הדוח הכספי המבוקר, עד 30 ביוני 2002; אם יתברר, על סמך הנתונים הסופיים והדוח הכספי המבוקר שנמציא לכם, כי המקדמה שקיבלנו על סמך החשבון המצורף בזה גבוהה מסכום המענק הסופי שיגיע לנו, כפי שייקבע על ידכם, אנו מתחייבים בזה להחזיר לכם באופן מיידי, לפי דרישתכם, את ההפרש הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. תאריך חתימת מפיק/ספק טפסים משפטייםמסמכיםמקדמהמענק