טופס בקשה למתן חוות דעת עבודת שירות

להלן דוגמא של טופס בקשה למתן חוות דעת עבודת שירות בבית המשפט ב תיק פלילי ערעור פלילי בפני כבוד השופט המאשים/המערער נ ג ד הנאשם/המשיב בקשה למתן חוות דעת לנשיאת מאסר בעבודת שירות (לפי סעיף 51ב(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977) אל: הממונה על עבודת שירות, שירות בתי הסוהר הריני להודיעך, כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום (שם משפחה) (שם פרטי) (שם האב) (מס' תעודת זהות) (המען) (מס' טלפון) הנידון הורשע בעבירה לפי סעיפים נא ציין בחוות דעתך מהן עבודת משק ועבודה ציבורית שהנידון יכול לעבוד בהן. את חוות-הדעת יש להגיש לבית המשפט לא יאוחר מיום ____ לפי קביעת בית המשפט; מצורפים בזה צילומים מאושרים של הכרעת הדין/גזר הדין*, והעתק מהמרשם הפלילי של הנידון. (תאריך) (חותמת בית המשפט) (מזכיר בית המשפט) טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםעבודות שירותחוות דעת