טופס בקשה למתן פקודת מעצר

להלן דוגמא של טופס בקשה למתן פקודת מעצר אל: נשיא בית הדין הצבאי המיוחד/המחוזי* במ"ש___ אב-בית-הדין בתיק___/___/___ בקשה למתן פקודת מעצר 1. נגד החייל - פרטי הנאשם ___מס' אישי___דרגה___שם משפחה ופרטי___יחידה הוגש ביום ___כתב אישום בתיק ___/___/___ מוגשת בזה בקשה למתן פקודת מעצר נגד הנאשם הנ"ל בהתבסס על סעיף 243 לחש"צ, תשט"ו-1955. 2. נימוקי הבקשה הם:___ ___ ___ 3. •הנאשם נמצא במעצר לפי פקודת מעצר של קצין שיפוט החל מיום___ בקשר לעבירה בה הואשם בכתב האישום הנ"ל. פקודת המעצר תפקע ביום ___• הנאשם היה נתון במעצר בשל העבירה האמורה במשך ___ימים ושוחרר ביום___ ___• הנאשם לא היה נתון במעצר בקשר לעבירה האמורה. חתימה___ ___ ___תאריך___ מס' אישי ___דרגה ___שם משפחה ופרטי ___יחידה ב. החלטת העברה הריני מעביר בזה את הבקשה להחלטת אב-בית-הדין בתיק___/___ חתימת נשיא בית הדין___ תאריך___ ג. החלטה לזמן דיון בבקשה הדיון בבקשה יתנהל בנוכחות בעלי הדין במקום___בתאריך ___ שעה___ בעלי הדין יוזמנו ע"י קבי"ד כדי שישמיעו את טענותיהם. תאריך___ חתימת נשיא ביה"ד/אב"ד___ ___ ___מס' אישי ___דרגה ___שם משפחה ופרטי___ יחידה ד. החלטה לדחיית הבקשה אני הח"מ___ ___ ___מס' אישי___דרגה___שם משפחה ופרטי נשיא בד"צ מיוחד/מחוזי מ"ש___/* אב"ד בתיק בי"ד ___/ ___ מחליט בזה לדחות את הבקשה למתן פקודת מעצר. חתימה___ תאריך___ ה. פקודת מעצר אני הח"מ ___ ___מס' אישי ___דרגה ___שם משפחה ופרטי נשיא בד"צ מיוחד/מחוזי מ"ש ___/* אב"ד בתיק בי"ד ___/___/___בתוקף הסמכות שהוענקה לי על פי סעיף 243 לחש"צ, תשט"ו-1955, נותן בזה פקודת מעצר על: פרטי הנאשם___ ___מס' אישי___דרגה___שם משפחה ופרטי___יחידה ___ ומורה כי יוחזק במעצר סגור/פתוח* עד לסיום משפטו בערכאה זו אלא אם פקודת המעצר תבוטל לפני כן. חתימה___ תאריך___ * מחק הבלתי נכון. ___• סמן X במשבצת המתאימה. טפסים משפטייםמעצרמסמכים