טופס בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדינת חוץ

להלן דוגמא של טופס בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדינת חוץ בקשה למתן צו לאימוץ ילד ממדינת חוץ בבית המשפט לעניני משפחה____תיק אימוץ____ ב____ המאמץ:____ המשיבים: 1. היועץ המשפטי לממשלה 2. עמותה מוכרת אני הח"מ מגיש בזה בקשה למתן צו אימוץ ומצהיר כדלקמן: ____האיש____האישה שם המאמץ ומספר זהותו שמות קודמים תאריך לידה מקום הלידה שנת העליה האזרחות הדת המושב הקבוע המען ההשכלה ההתעסקות ומקום העבודה המעמד האישי (רווק, נשוי, אלמן, גרוש) 13. תאריך הנישואין 14. שם בן הזוג 15. מען בן הזוג (אם נפרד) 16. שמם וגילם של ילדי המאמץ ושל ילדי בן זוגו ומענם 17. יחס הקרבה למאומץ 18. אימוצים קודמים 19. בקשות אימוץ קודמות 20. שם האפוטרופוס מטעם העמותה המוכרת 21. פרטים על אופן מסירת המאומץ לידי המאמץ ועל מקום הימסרו 22. תאריך מסירת המאומץ למאמץ 23. תאריך כניסת המאומץ לארץ 24. שם המאומץ שיקבע המאמץ 25. תאריך הלידה של המאומץ 26. מדינת החוץ שממנה הגיע המאומץ 27. מספר הדרכון שבו נכנס המאומץ לישראל 28. תאריך מתן צו לאימוץ המאומץ במדינת החוץ (אם ניתן) 29. נימוקי הבקשה____ יום חתימת המבקש אני הח"מ____ (עורך דין) מאשר בזה כי ביום____ הופיע בפני ____ המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי תעודת זהות מס' ____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםקטיניםמסמכיםצוויםאימוץ