טופס בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה

להלן דוגמא של טופס בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה אל: רשם המפלגות, ירושלים מוגשת בזה בקשה לעיין בבקשה לרישום מפלגה שהוגשה למשרדך לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן: שמה של המפלגה נושא הבקשה שמו המלא של המבקש: מענו ומספר הטלפון: תאריך מצורף אישור על תשלום אגרת עיון בבקשת רישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993. טפסים משפטייםבקשת עיוןמסמכיםמפלגות