טופס בקשה לעיין בפנקס מפלגות

להלן דוגמא של טופס בקשה לעיין בפנקס מפלגות אל: רשם המפלגות, ירושלים בקשה לעיין בפנקס/לקבל העתק של רישום מוגשת בזה בקשה לעיון בפנקס המפלגות/לקבל העתק מרישום בפנקס המפלגות* לענין שם המפלגה שמו המלא של המבקש: מען: תאריך * מחק את המיותר. מצורף אישור על תשלום אגרה לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993. טפסים משפטייםבקשת עיוןמסמכיםמפלגות