טופס בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה

להלן דוגמא של טופס בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה בקשה לעיין בקובץ נכסים והתחייבויות של מפלגה אל: רשם המפלגות, ירושלים מוגשת בזה בקשה לעיין בקובץ הנכסים המתנהל במשרדך, לגבי הודעותיה של המפלגה שלהלן על נכסיה והתחייבויותיה: שמה של המפלגה נושא הבקשה שמו המלא של המבקש: מענו ומספר הטלפון: תאריך: מצורף אישור על תשלום אגרת העיון בקובץ האמור לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993. טפסים משפטייםבקשת עיוןמסמכיםמפלגות