טופס בקשה לפטור מבחינה (תיווך)

להלן דוגמא של טופס בקשה לפטור מבחינה בקשה לפטור מבחינה (סעיף 26(ב) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996) שם משפחה שם האב מען: עיר/ישוב מס' טלפון מקום עבודה תאריך אני מבקש בזה לפטור אותי מן הבחינה לקראת קבלת רשיון לתיווך במקרקעין, בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996. [ ] מצורף בזה העתק צילומי של תעודת הזהות/הדרכון שלי, לשם הוכחה שעברתי את גיל השישים. [ ] מצורף בזה העתק מאומת של תעודה המעידה על היותי בעל השכלה אקדמית מלאה. [ ] סמן את המתאים. תצהיר להוכחת ותק של עיסוק בתיווך במקרקעין אני החתום מטה, נושא תעודת זהות מס'/דרכון מס' אני נותן תצהירי זה לשם הוכחה כי הנני בעל ותק בתיווך במקרקעין מאז * ** ** אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת. חתימת המצהיר * התאריך חייב להיות 1 באפריל 1994 לכל המאוחר. ** ימולאו הפרטים הנוגעים למצהיר להוכחת העיסוק והוותק בו. אישור אני מאשר כי ביום במשרדי ב חתימת עורך דין תאריך טפסים משפטייםמסמכיםמבחני תיווךתיווך