טופס בקשה לצו ניהול זמני

להלן דוגמא של טופס בקשה לצו ניהול זמני בבית המשפט המחוזי ב ____ תיק בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין: ניהול זמני של____ בקשה לצו ניהול זמני בהתאם לסעיף 6(ג) לחוק מבקש בזה האפוטרופוס הכללי מבית המשפט להורות לו לנהל באורח זמני את הנכס, לשם שמירתו ושמירת הזכויות בו. ואלה נימוקי הבקשה: ____ ____ (המקום) טפסים משפטייםמסמכיםצווים