טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס

להלן דוגמא של טופס בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס בבית המשפט המחוזי ב תיק___ בקשה לקביעת שכר לאפוטרופוס בענין: החסוי/ה המבקש שם המשפחה שמענו למסירת כתבי בי דין הוא המשיב: האפוטרופוס הכללי, שמענו על פי תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשמ"ט-1988, מוגשת בזה לבית המשפט בקשה לקביעת שכרו של המבקש כאפוטרופוס על החסוי/ה. ביום סיבת המינוי: בקשה זו מתייחסת לפעולותיו של המבקש על פי המינוי בתקופה (*) מ עד 4. המבקש הגיש/לא הגיש** בעבר בקשות לקביעת שכר (ציין תאריכים וסכומים שאושרו) 5. א. להלן פירוט המסמכים והדו"חות, על פי תקנות 15ב עד 15ה לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע), התש"ל-1970, המצורפים לבקשה זו: (1) (2) ב. מסמכים נוספים: בהתחשב בפעולותיו המפורטות בדו"חות המצורפים, סבור המבקש כי הוא ראוי לשכר בעד ביצוע תפקידו כאפוטרופוס על החסוי/ה וכי שיעור המגיע לו הוא תאריך * אם אין הבקשה תקופתית, ציין את העילה להגשתה. ** מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםאפוטרופסות