טופס בקשה לקבל הקצאה מהקרן הייעודית

להלן דוגמא של טופס בקשה לקבל הקצאה מהקרן הייעודית בקשה לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות שם מס' זהות או מס' רשום דרכי יצירת קשר הקשר שלך עם המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות; צרף מסמכים מאמתים 5. הסכום המבוקש 6. המטרה שלשמה מבוקש הסכום 7 . תיאור התכנית שלשמה מבוקש הסכום ועלויותיה; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך 8. חשיבות התכנית במסגרת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות; צרף מסמכים לפי הצורך 9 . מידת השתתפותך בפעילות שהמימון מתבקש לגביה; צרף מסמכים לפי הצורך 10 . אם מדובר בבקשה למימון פרויקט; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך לגבי שאלות אלה: א. מטרות הפרויקט ב. מקום ביצוע הפרויקט ג. שם מבצע הפרויקט ד. תקופת ביצוע הפרויקט ה. המפקח על ביצוע הפרויקט מטעם המבקש ו. עלות הפרויקט: (1) עלויות קבועות (2) עלויות שוטפות (3) מקורות מימון עלויות שוטפות הצהרות: אני אם אקבל סכום מהקרן, אני מסכים בזה לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והבקרה של הקרן על השימוש שנעשה בכל סכום שאקבל וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו; איני מקבל תמיכה מגורם אחר בעבור התכנית/אני מצהיר בזה שאני מקבל תמיכה חלקית בעבור התכנית מאת אני מתחייב כי אם הכסף יימסר לי בלי שהייתי זכאי לקבלו, אחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה. תאריך ומקום חתימה טפסים משפטייםמסמכים