טופס בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות

להלן דוגמא של טופס בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות אנו, תאגיד המוניות מס' ח"פ שם התאגיד שמשרדו הרשום נמצא ב כתובת התאגיד מיקוד טלפון (להלן התאגיד) מבקשים בזאת רישיון להפעלת קו שירות במוניות מספר קטלוגי מוצא רצופים בזה: מסמכי ההתאגדות של התאגיד וכן מסמכים כאמור לגבי תאגיד שהוא בעל שליטה או בעל שליטה בתאגיד; אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה; רשימת המוניות שעומדות לרשות התאגיד ואשר יפעלו בקו השירות בנוסח המצורף בטופס 2; הסכמה של נושאי המשרה ובעלי השליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981; אישור הרשויות המקומיות על הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם; אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה, בעבור לא פחות מ-20% מהמוניות המפורטות בטופס פירוט המוניות, בסמוך לתחנת המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות המקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור; ערבות בנקאית עצמאית לטובת משרד התחבורה בנוסח המצורף בטופס 3, שתהיה תקפה לשנה מיום הגשתה; התחייבות לקיום תנאי הרישיון חתומה בידי מורשי החתימה של התאגיד בנוסח המצורף בטופס 4; התחייבות לסימון כל המוניות בצבע תאגיד כמפורט בטופס התחייבות לסימון מונית בנוסח המצורף בטופס 5. תאריך חתימה וחותמת התאגיד טפסים משפטייםמסמכיםמוניתרישיון מונית