טופס בקשה לרישום חברה

להלן דוגמא של טופס בקשה לרישום חברה אל: רשם החברות בקשה לרישום חברה שם החברה המוצע: אני החתום מטה: שם משפחה או: שם התאגיד שמענו: מדינה אני מבקש לרשום חברה בשם הנזכר לעיל או בשם אחר שיסכים לו רשם החברות, אשר מען המשרד הרשום שלה בישראל יהיה - יישוב ומצרף בזה: 1. עותק תקנון חתום בידי בעל/י המניות הראשונים ומאומת בידי עורך דין כאמור בסעיף 23(ב) לחוק; שלו מצורפת הצהרה חתומה בידי כל אחד מבעל/י המניות הראשונים שנוסחה כדלהלן: לגבי יחיד: שאני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואינני מוגבל על פי דין, לרבות לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 וסעיף 7 לחוק; לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין. 2. הצהרת הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים. להלן פרטים על החברה ועל תקנונה: מטרות החברה: (נא סמן ופרט ככל שנדרש) (1) __ לפי סעיף 32(1) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי (2) __ לפי סעיף 32(2) לחוק - לעסוק בכל עיסוק חוקי, למעט העיסוקים המפורטים בתקנון (3) __ לפי סעיף 32(3) לחוק - לעסוק בעיסוקים המפורטים בתקנון (4) __ החברה הוקמה למטרות ציבוריות, המפורטות בתקנונה, בלבד, וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחים. הון החברה: הון רשום: המורכב מ המורכב מ לפי הסוגים הבאים: אחריות בעלי המניות (נא סמן החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש) (1) מוגבלות במניות ____ (2) בלתי מוגבלת ___ - החברה היא חברה מקצועית מיוחדת (רו"ח, עו"ד, חוקרים פרטיים) ___ חברה אחרת (פרט) תאריך: * היה החותם מי שאינו בעל ת.ז. ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999. אני עורך דין תאריך: חתימת עורך הדין: שם: מען: ת.ז: מס' רשיון: טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותהקמת חברה