טופס בקשה לרישום מפלגה קיימת

להלן דוגמא של טופס בקשה לרישום מפלגה קיימת בקשה לרישום מפלגה קיימת אל: רשם המפלגות, ירושלים 1. אנו החתומים מטה מגישים בזה, בהתאם להוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ותקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993, בקשה לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן: (שמה המלא של המפלגה, נושא הבקשה) 2. מטרותיה של המפלגה הן אלה: (1) (2) (3) 3. מענה של המפלגה הוא (יש לציין מען מלא, לרבות מיקוד ומספר טלפון): 4. פרטיהם האישיים וחתימותיהם של מייסדי המפלגה - מגישי בקשה זו: (לתשומת לבם של המבקשים: בהתאם לסעיפים 2 ו-4 (א) לחוק, מספרם של מגישי הבקשה חייב להיות מאה לפחות, עליהם להיות אזרחי ישראל בגירים ותושביה, ולצד שמותיהם יש לציין את הפרטים שלהלן במלואם). מס' סידורי (1) (2) 5. מצורפים: 5 עותקים של תקנון המפלגה אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993 5 עותקים של מסמכים כמפורט להלן: (1) (2) (3) טפסים משפטייםמסמכיםמפלגות