טופס בקשה לרישום מפלגה

להלן דוגמא של טופס בקשה לרישום מפלגה בקשה לרישום מפלגה אל: רשם המפלגות, ירושלים 1. אנו החתומים מטה מגישים בזה, בהתאם להוראות חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ותקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993, בקשה לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שלהלן: (שמה המלא של המפלגה, נושא הבקשה) 2. מטרותיה של המפלגה הן אלה: (1) (2) (3) 3. מענה של המפלגה הוא (יש לציין מען מלא, לרבות מיקוד ומספר טלפון): (לתשומת לבם של המבקשים: בהתאם לסעיפים 2 ו-4 (א) לחוק, מספרם של מגישי הבקשה חייב להיות מאה לפחות, עליהם להיות אזרחי ישראל בגירים ותושביה, ולצד שמותיהם יש לציין את הפרטים שלהלן במלואם). מס' סידורי שם פרטי ושם משפחה שנת לידה מס' זהות משלח יד מען חתימה (1) (2) (100 או יותר) 5. מצורפים: 5 עותקים של תקנון המפלגה; אישור מאת משרד הפנים, לגבי כל חותם, על היותו אזרח ישראל; תצהיר של כל חותם על הבקשה על היותו תושב ישראל ואימות חתימתו על הבקשה; אישור על תשלום אגרת הרישום לפי תקנות המפלגות (אגרות), התשנ"ג-1993; 5 עותקים של מסמכים כמפורט להלן: (1) (1) (1) טפסים משפטייםמסמכיםמפלגות