טופס בקשה לתעודת גמר מהנדס

להלן דוגמא של טופס בקשה לתעודת גמר מהנדס בקשה לתעודת גמר מהנדס תיק מס' א. אני הח"מ בעל היתר שמעני ב מבקש(ת) בזה מהמהנדס לתת לי תעודת גמר לגבי המיתקן/העבודה (המוגדר(ת) בהיתר הבניה מס' בתחום הרשות המקומית שכונה ח"מ תאריך ב. (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד) אני החתום(ה) מטה האחראי לביקורת שמעני מצהיר(ה) בזה שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן, שיושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס כאחד בהחלטתם מתאריך ואלה התנאים שקיומם נדחה: מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה חתימת האחראי לביקורת (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה נעשתה בידי יותר מאדם אחד) אנו החתומים מטה מצהירים בזה, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שהמיתקן שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן, שיושב הוועדה המקומית והמהנדס כאחד בהחלטתם מתאריך החליטו לדחות את קיומם עד ואלה התנאים שקיומם נדחה: מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי מועד החלטת יושב ראש הוועדה המקומית והמהנדס על הדחיה תאריך שם האחראי לביקורת מס' זהות המען מס' טלפון תחום הפעולה על פי בקשת ההיתר או הודעה לרשות הרישוי חתימות תאריך ג. אני עורך הבקשה/עורך הבקשה הראשי מס' רישיון טלפון תאריך ד. אני מתכנן מיתקני גז מס' רישיון שמענו מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006. ה. אני האחראי להקמת מיתקן הגז שמעני מצהיר(ה) בזה שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידי תאריך טפסים משפטייםמסמכיםהנדסה / מהנדס