טופס בקשת אישור כיבואן בהסדר

להלן דוגמא של טופס בקשת אישור כיבואן בהסדר בקשת אישור כיבואן בהסדר (לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952) שם היבואן מס' עוסק במע"מ מען העוסק לכבוד גובה המכס הריני מבקש לקבל אישור כיבואן בהסדר לפי הפרטים המופיעים לעיל, לצורך תשלום מס קניה ביבוא לפי סעיף 6א לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, והתקנות שלפיו. לצורך זה הריני מצהיר כי: א. ערך היבוא פו"ב שבצענו בשנת המס 1990 הגיע לסכום בשקלים חדשים השווה ל - ___ דולר של ארה"ב. ב. אנו מנהלים מערכת חשבונות על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), התשל"ג-1973, ותקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, ומגישים במועד דו"חות מלאים ונכונים לרשויות המס. ג. בחמש השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו לא הורשענו בעבירת מס * וכן לא הוטל עלינו כופר כסף או קנס מינהלי בשל עבירה כאמור. ד. כל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה פלילית. תאריך שם החותם מס' ת"ז תפקיד * עבירת מס - עבירה לפי כל חוק הדן במס עקיף כגון: מכס, מס קניה וכד', וכן עבירה על פי חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה. טפסים משפטייםמסמכיםיבואן