חשיפת סוד מסחרי בהליך גילוי מסמכים

חשיפת סוד מסחרי בהליך גילוי מסמכים 1. בבש"א 5783/04 עתרה המבקשת למחיקת כתבי טענותיהם של המשיבים עקב אי גילוי מסמכים ספציפיים ועקב אי מתן תשובות מלאות לשאלון. 2. לאחר הגשת תגובה ותשובה לתגובה נתן בית המשפט (מותב קודם) ביום 17.2.05 החלטתו בזו הלשון: "התובעים שכנגד יואילו להשלים את כל ההליכים המקדמיים בתוך 21 ימים מיום המצאת ההחלטה". 3. המשיבים הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי ואילו המבקשת הגישה בקשה נוספת (בש"א 1993/05) ובה עתרה שוב למחיקת כתבי הטענות של המשיבים עקב אי קיום ההחלטה מיום 17.2.05. 4. ביום 8.11.05 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בבקשת רשות הערעור. בהחלטה זו נקבע בין היתר כך: "על מנת שבית המשפט יוכל לבחון את טעמי ההחלטה, יש לנמקה. אשר על כן אני מחזירה את הדיון לבית משפט השלום על מנת שינמק את החלטתו בהתייחס לקבוצות המסמכים השונים תוך התייחסות לרלבנטיות שלהם ולטעמי ההתנגדות של המבקשת.". 5. מאז הוגשו בקשות נוספות על ידי הצדדים, וביום 28.11.07 התקיים דיון ראשון בפני המותב הנוכחי, בו התברר כי טרם הושלמה הגשת תגובות באחת הבקשות, ונקבע לוח זמנים להגשת התגובות החסרות על מנת שיינתנו החלטות בכל הבקשות התלויות ועומדות. כמו כן, הסכימו הצדדים באותה ישיבה על קיום הליכי גישור ביניהם ומונה על ידי בית המשפט מגשר. עוד נקבע בהחלטה נוספת מיום 29.11.07 כי על המשיבים (שהם התובעים שכנגד ושולחי הודעת צד ג'), שהגישו את התביעה שכנגד ואת הודעת צד ג' בכתב טענות אחד, להגיש כתב טענות נפרד לגבי כל אחד מההליכים. 6. לאחר מכן התבקשו בקשות דחיה וארכות שונות, הליך הגישור נמשך פרק זמן ארוך ובסופו של דבר התברר שלא צלח. כמו כן לא הוגשו כל התגובות שהיה צורך להגישן. תשומת לב בית המשפט לא הופנתה גם לכך שיש ליתן החלטות בבקשות התלויות ועומדות, וזו ההזדמנות להתנצל על העיכוב במתן ההחלטות. 7. בישיבת יום 15.12.08 התברר כי יש עדיין להגיש תגובה לבקשה אחת והשלמה לגבי בקשות אחרות. הגשתן של אלה הסתיימה בחודש ינואר 2009 ועתה ניתנת ההחלטה בבקשות שבכותרת, וזאת לאחר שניתנו כבר החלטות בבקשות האחרות. 8. התפתחות נוספת שהתרחשה בישיבת יום 15.12.08 היא כי נמחקה התביעה העיקרית נגד המשיבות 2 ו-5 (הנתבעות 2 ו-5) ובעקבות כך נמחקו משיבות אלה מהודעת צד ג' שהוגשה במקורה גם על ידן. כמו כן, הובהר כי בתביעה שכנגד, התובעת שכנגד היחידה היא המשיבה 4. 9. על מנת ליתן את הרקע לתביעה יצויין כי התובע טען בתביעתו, אשר סכומה 600,000 ₪, כי המשיבים סיפקו לו חומרי גלם להתקנת תקרות אקוסטיות, אך אלה היו פגומים מהותית והוא ניזוק קשות בשלושה פרוייקטים בהם סיפק למזמינים את הסחורה הפגומה של המבקשים. המשיבים טענו בהודעת צד ג' כי הפגמים להם טוען התובע מקורם בתקלה בייצור דבק מגע, שייעודו הדבקת לוחות מרובדים המשמשים לייצור תקרות אקוסטיות. דבק זה יוצר וסופק למשיבים על ידי המבקשת, אך לא מילא את ייעודו ועקב כך נפרדו חלקי התקרה והיה צורך להחליפם בתקרות אחרות. לפיכך תבעו המשיבים מהמבקשת שיפוי בגין כל סעד שייפסק נגדם בתובענה העיקרית. בתביעה שכנגד שהגישו במקור המשיבים (ובעקבות התיקון שנזכר לעיל - המשיבה 4 בלבד), טענה המשיבה 4 לנזקים נוספים שנגרמו לה עקב אספקת הדבק הפגום על ידי המבקשת, לרבות הפסדי רווח עתידי, מכירות ופגיעה במוניטין, והעמידה את התביעה שכנגד נגד המבקשת על סך של 1,406,989 ₪. 10. בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי שנזכרה לעיל, על בית המשפט ליתן החלטה מפורטת בבש"א 5783/04 כשטיעוני הצדדים מרוכזים במסגרת בקשה זו וכן בבש"א 1993/05 ובפרוטוקול הדיון מיום 28.11.07. 11. עסקינן כאמור בבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים ובמתן תשובות לשאלון. 12. גילוי מסמכים נועד להגשים את החתירה לגילוי האמת העומדת ביסוד ההליך המשפטי. על מנת ליצור ככל האפשר שוויון בין הצדדים, על ההליך להתנהל ב"קלפים גלויים" כשבכך יתאפשר לכל צד להתכונן כראוי לדיונים, ולא להיות מופתע ממהלכי יריבו (ע"א 327/68 זינגר ואח' נ' ביינון ואח', פ"ד כה(2) , 602, 604 (1968). בהליך גילוי המסמכים יש כדי לשרת מטרות דיוניות נוספות, הן בנוגע לחסכון בזמן שיפוטי והן בנוגע לקבלת נתונים שיאפשרו לצד להוכיח את טענותיו [בש"א (מחוזי ת"א) 12215/06, 7867/07 כהן נ' אלטמן ( 26.7.07)]. התנאי הראשון והמרכזי אותו יש לבחון לגבי בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים הוא רלבנטיות המסמכים לעניין נשוא התביעה. דרישה זו פורשה על ידי הפסיקה במגמה מרחיבה. כך, למשל, ניתן לבקש גילוי מסמכים ספציפי לגבי סוגי מסמכים. כמו כן נקבע כי חובת הגילוי מתפרסת גם על מסמכים שתועלתם להליך המשפטי עקיפה. אין גם חובה כי הרלבנטיות של המסמך תהא ודאית, ודי בכך שמבקש הגילוי יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלבנטיות [ר' סיכום ההלכה ברע"א 9322/07 Greber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ ( 15.10.08]. עם זאת, יש לבחון גם האם אין בגילוי המסמכים משום הכבדה בלתי סבירה בנסיבות העניין, כשהמבחן בעניין זה גמיש, וככל שמדובר במסמך שחשיבותו לליבון המחלוקת בין בעלי הדין רבה יותר, כך תהא נטיה להורות על גילויו גם במחיר תוספת הכבדה, וככל שגילויו של מסמך מכביד יותר, כך יש לבחון ביתר הקפדה את נחיצותו (שם, סעיף 8 לפסק הדין בעניין Gerber). 13. באשר לשאלונים, מטרתו הכללית של שאלון הינה לסייע בגילוי האמת, ובאופן ספציפי יותר, לחדד את השאלות השנויות במחלוקת, לקבל מידע שיסייע למבקש בהוכחת טענותיו או בסתירת עמדת יריבו, להשיג הודאות מהיריב ולחסוך בדרך זו את ההוצאות והטרחה הכרוכים בהבאת עדים [אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 184, מהדורה תשיעית (2007)] על השאלות להיות נוגעות לעניינים השנויים במחלוקת (תקנה 107 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, להלן: "התקסד"א" או "תקנות סדר הדין האזרחי") ונחוצות כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך הוצאות (תקנה 120 לתקסד"א). מכל מקום, על בית המשפט להפעיל שיקול דעת הכולל שכל ישר ומידת הגינות כלפי כולי עלמא גם בבואו לבחון את שאלת הרלבנטיות, כשהשאלות אינן חייבות להיות מוגבלות לעובדות הישירות השנויות במחלוקת, אלא יכולות להתייחס גם לעובדות אחרות שיש להן רלבנטיות לעובדה הישירה. לא יותרו שאלות שהן מכבידות מדי על הצד שכנגד ולא יותר "דיג" (ר' רע"א 3068/08 סונול ישראל בע"מ נ' ליזרוביץ ( 20.8.08) 14. הן בהליך גילוי מסמכים ספציפי והן בהליך של שאלון, מועלים לעתים סייגים כגון חיסיון או נושא סודות מסחריים. באשר לקיומם של סודות מסחריים במסמכים או בתשובות לשאלון, טענה המועלית על ידי המשיבים בענייננו, הרי קיומם של אלה עשוי להגביל את זכות העיון במסמכים או את הזכות לקבל תשובות לשאלון, וכפי שקובעות הוראות סעיף 23 לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט - 1999:   "א) בית המשפט רשאי, מיוזמתו או על פי בקשה, לתת צו להבטיח כי סוד מסחרי של בעל דין או של אדם אחר שהתגלה בהליך משפטי לא יפורסם. (ב) בית המשפט רשאי, לבקשת אדם, לתת צו בהליך משפטי, בדבר דרכי הגשת ראיות שיש בהן סוד מסחרי. (ג) בהליך משפטי בענין אזרחי, רשאי בית המשפט, לבקשת אדם, לתת צו בדבר אי גילוי ראיות שיש בהן סוד מסחרי, ובלבד שראה כי הענין שיש באי גילוי הראיה עדיף מן הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק, וכי במתן הצו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אין כדי להגן על הסוד המסחרי". זכות העיון יכולה, אפוא, לסגת מפני הזכות להגן על סודות מסחריים מפני גילויים, כשבית המשפט מתבקש לאזן את האינטרסים השונים. לעתים, גילוי הסוד המסחרי הוא הכרחי ובלתי נמנע, להבטחת מטרת העיון במסמכים, אך גם במקרה זה על בית המשפט לצמצם ככל הניתן פגיעה זו. על בית המשפט לבחון גם אם הונחה תשתית ראייתית מינימלית לטענות הצד המבקש את העיון, והאם אין ביכולתו להסתפק בראיות חלופיות [ר' רע"א 918/02 ויטלזון נ' פנטאקום בע"מ, פ"ד נו(4) 865, 870 (2002); רע"א 3638/03 ביטום תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' כמיפרן - ישראל בע"מ, פ"ד נח(1) 97, 100-101 (2003)]. 15. לעניין גילוי המסמכים הספציפיים עולה מהשלמת הטיעון שהוגשה על ידי המבקשת כי המסמכים אשר עדיין לא הועברו למבקשת מבין המסמכים שנדרשו על ידה מפורטים בנספח "ג" להשלמת הטיעון - מכתבו של רו"ח אלי זיתוני. יצויין כי לגבי דרישת חלק מהמסמכים שנתבקשו, שלא ראיתי אותה מתאימה לדרישת גילוי מסמכים ספציפיים, ניתן מענה במסגרת הדיון במתן תשובות לשאלון. א. דוחות כספיים מבוקרים לשנים 1998 - 2003 - דוחות אלה נדרשים נוכח טענותיה של המשיבה 4 בתביעה שכנגד, לנזקים שנגרמו לה, לרבות הפסדי רווח עתידי, מכירות ופגיעה במוניטין. משטוענת המשיבה 4 לנזקים מסוג זה, אין היא יכולה להימנע מלחשוף את המסמכים הנוגעים לפעילותה העסקית, וטענה כי יהא בכך משום חשיפת סודות מסחריים, איננה יכולה לעמוד לה, מה גם שהטענה לא פורטה כלל, ואל לנו לשכוח גם כי מדובר בפעילות לגבי תקופת עבר רחוקה יחסית. משהתביעה שכנגד היא תביעת המשיבה 4 בלבד, אינני מוצא מקום לחייב גם המצאת דוחות כספיים של המשיבות הנוספות. לפיכך, תמציא המשיבה 4 העתק מדוחותיה הכספיים המבוקרים חתומים על ידי מבקרי החשבונות ומנהליה. לדוחות אלה יצורפו טופסי יא ומאזני בוחן סופיים לשנים הנ"ל, ככל שקיימים. ב. מסמכים תומכים וחשבונאיים לכל הנזקים המפורטים בסעיף 20 לכתב התביעה שכנגד - דרישה לגילוי מסמכים ספציפי יכולה אמנם להתייחס לסוגי מסמכים, אולם בענייננו מדובר בדרישה כללית ביותר שמהותה גילוי כל המסמכים התומכים בתביעה שכנגד, ואין לדרישה זו מקום במסגרת גילוי מסמכים ספציפי. למותר לציין כי על המשיבה 4 היה לגלות את כל המסמכים הספציפיים הרלבנטיים לתביעות במסגרת גילוי המסמכים הכללי, והוראות תקנה 114א לתקסד"א בדבר איסור הגשת מסמכים שלא נכללו בגילוי כאמור כראיה (בכפוף לסייגים שם) תקפות כמובן גם בענייננו. אבהיר גם למשיבים כי נוכח דרישת המבקשת, לא סביר להניח כי יימצא הצדק סביר למחדל אי גילוי מסמך על ידי המשיבים, לכשתתבקש, אם תתבקש, הגשת מסמך שלא גולה כראיה. ג. פירוט שמות כל הלקוחות שהפסיקו לרכוש מהמשיבה 4 תקרות אקוסטיות בטענה של ייצור מוצרים פגומים כולל מסמכים תומכים - אין מדובר בגילוי מסמכים ספציפיים, ויחול האמור בס"ק (ב) לעיל. ד. פירוט פרוייקטים ומכרזים....כולל מסמכים תומכים - ר' ס"ק (ג) לעיל. ה. פירוט חיסול פעילות ייצור תקרות אקוסטיות....כולל מסמכים תומכים - ר' ס"ק (ג) לעיל. ו. מסמכים לגבי מכירות תקרות אקוסטיות מינואר 98 עד דצמבר 03 - יש לגלות המסמכים הנ"ל לגבי המשיבה 4. לגבי אופן הפירוט והמיון של המסמכים, יש למלא את דרישת המבקשת בעניין זה, ככל והדבר ניתן להפקה באמצעות תכנת המחשב בה נעשה שימוש על ידי המשיבים או מי מהם, אך אין לחייב את המשיבים לבצע עבור המבקשת פירוט ומיון שלא ניתן להפיקם כאמור. ז. פירוט שמות כל לקוחות המשיבים שעשו שימוש באחריות שניתנה בגין התקרות האקוסטיות ומיונם כולל מסמכים תומכים - ר' ס"ק (ג) לעיל. ח. העתקים מכרטיסי מכירות, הנחות והחזרות ממערך הנהלת החשבונות - ככל שלא הומצאו כל הכרטיסים הנ"ל (ר' הערת רו"ח זיתוני בסעיף 6 למכתבו הנ"ל) - על המשיבה 4 להמציאם. אם אין כרטיסים נוספים, יש לציין זאת בתצהיר הגילוי. ט. העתקים מכרטיסי קניות חומרי גלם וחומרי עזר, כרטיס אחזקת מבנים ואחזקת מכונות - יש להמציא העתקים מלאים של כרטיסי המשיבה 4 הנ"ל. י. העתקי מסמכי רכישת דבקים מיצרנים שונים... - יש להמציא לגבי המשיבה 4. יא. העתקים מטופסי 126 - משנתקבלו לגבי המשיבה 4 - די בכך. יב. העתקי טופסי 106 של כל מנהלי ובעלי המשיבים - אינני רואה רלבנטיות במסמכים אלה. 16. המסמכים נשוא ס"ק 15(ו), 15(ח), 15(ט) ו-15(י) יגולו ויומצאו גם לגבי המשיבה 3, שכן להבדיל מהנזקים הנטענים בתביעה שכנגד הרלבנטיים למשיבה 4 בלבד, קיימת אפשרות כי מסמכים אלה רלבנטיים להודעת צד ג' שנשלחה גם על ידי המשיבה 3, ומאחר שהמסמכים הקיימים מצביעים על כך כי גם המשיבה 3 מכרה לתובע חומרי גלם להתקנת תקרות אקוסטיות. 17. על המשיבים להמציא תצהיר גילוי מסמכים ספציפי בהתאם להוראות דלעיל תוך 30 יום ואליו יש לצרף את העתקי המסמכים הנזכרים בו. ככל שמדובר במסמכים רבים מאד - יש להכינם בצורה מסודרת לפי פירוט מלא של המסמכים שיינתן בתצהיר, ולאפשר למבקשת לצלמם תוך 7 ימים מקבלת התצהיר. אם תוגש לאחר מכן בקשה בעניין נשיאה בהוצאות הצילום - אדון בה. לגבי מסמכים שלא נמצאו, יש לפרט בתצהיר את כל הפעולות שנעשו בשקידה מירבית על מנת לאתר את המסמכים שלא נמצאו. 18. באשר לשאלון, להלן החלטתי לגבי השאלות שלא נענו או שנטען כי לא נענו במלואן. ההחלטה מתייחסת למשיבות 3 ו-4, אלא אם כן צויין אחרת: שאלה 1 - אין לחייב להוסיף ולהשיב. אינני רואה גם רלבנטיות לשאלה, למעט רצון לחשוף שמות עדים פטנציאליים, מטרה שבדרך כלל איננה נחשבת כמטרה לגיטימית במסגרת שאלון. שאלה 2 - יש להשיב על השאלה במלואה. שאלה 4 - יש להשיב על השאלה במלואה. שאלה 5 - אין לחייב להשיב בהעדר רלבנטיות. שאלה 6 - יש להשיב על השאלה במלואה לגבי המשיבה 4 בלבד. יש לצרף גם את המסמכים הרלבנטיים. שאלה 7 - ניתנה תשובה מספקת. שאלה 9 - למרות ההכבדה הקיימת במתן תשובה מפורטת לשאלה, נראה לי כי קיימת רלבנטיות לא מעטה לשאלה על כל פרטיה, ולפיכך אין להסתפק בהפניה לדוחות הייצור, אלא יש לענות על השאלה במלואה על כל מרכיביה. שאלה 10 - יש להשיב על השאלה במלואה לגבי המשיבה 4 בלבד. לגבי מסמכים - יש לצרף הודעות ביטול, ככל שקיימות, ובאשר לחשבוניות קודמות, ניתן להסתפק בצירוף כרטסת הלקוח. שאלה 11 - יש להשיב על השאלה במלואה (לגבי המשיבה 4 בלבד), לרבות צירוף המסמכים שנתבקשו. שאלה 12 - יש להשיב על השאלה במלואה (לגבי המשיבה 4 בלבד), ללא צורך בציון תקופות העסקה וכתובות. שאלה 13 - יש לענות בפירוט נוסף לגבי המשיבה 4 בלבד. הפירוט הנוסף יינתן לגבי פירוט מכירות חודשי הכולל כמויות וערכים כספיים (ניתן להפנות לכרטסת שהועברה, אם יש בה את הפירוט הנ"ל). כמו כן, יש לפרט תאריכי התקנה, שם לקוח, וכתובת ההתקנה. שאלה 15 - יש לענות על שאלה 15(ב). אינני רואה טעם המצדיק חסיון על שמות יצרני ומשווקי צמר הזכוכית. שאלה 16 - יש להשיב רק מתי נערכה הפניה הראשונה אל מומחי המשיבים. שאלה 20 - יש להסתפק בתשובה שניתנה. שאלה 21 - יש לפרט את הבדיקות השונות ואת השלבים שבהן נעשו בעת תהליך הייצור. שאלה 22 - יש להסתפק בתשובה שניתנה. שאלה 23 - יש למסור את שם היצרן. שאלה 24 - יש להשיב על השאלה במלואה. שאלות 25 ו-26 - יש לציין כמות מדוייקת של הדבק שרוסס, ואם אין כמות מדוייקת (התשובה שניתנה היתה 80 גר' ומעלה), יש לציין את טווח הכמויות שרוססו, דהיינו בין לבין. שאלה 27- יש לענות על שאלות משנה (ג) ו-ד). אין לענות על דרך ההפניה למסמך. שאלה 29 - אין צורך להוסיף ולהשיב. אינני רואה רלבנטיות. שאלה 31 -אין צורך להשיב. אינני רואה רלבנטיות. 19. על המשיבים להשיב בתצהיר על השאלות עליהן חוייבו להשיב בהחלטה זו, וזאת תוך 30 יום. 20. אם לא באה המבקשת על סיפוקה, עליה להגיש בקשה מתאימה תוך 7 ימים מקבלת תצהיר התשובות לשאלון. תגובה תוך 7 ימים נוספים ותשובה לתגובה תוך 3 ימים לאחר מכן. גילוי מסמכיםסודיותמסמכיםסוד מסחרי