טופס בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה

להלן דוגמא של טופס בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה בקשת מעסיק שאינו משרד ממשלתי או רשות מקומית לקבל אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 (להלן - החוק) אני הח"מ שם פרטי משמש מנהל מוסד/תאגיד___ שם מוסד/תאגיד מען א. אבקש לקבל אישור המשטרה לכך שאין מניעה להעסיק במוסד סוג מוסד את שם פרטי מס' זהות ב. אני מצהיר כי המוסד האמור הוא מוסד כהגדרתו בחוק. ג. מצ"ב ייפוי כוח מטעם הבגיר/ים וצילום תעודת זהות של הבגיר/ים. ד. אני מייפה את כוחו של שם פרטי ___שם משפחה להגיש בקשה זו בשמי. מס' זהות תאריך בקשת מעסיק לקבל אישור משטרה/רשימה מרוכזת שם המוסד/התאגיד מס' תאריך טפסים משפטייםמשטרהמסמכים