טופס בקשת מפקד יחידה בצה''ל לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק

להלן דוגמא של טופס בקשת מפקד יחידה בצה"ל לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק בקשת מפקד יחידה בצה"ל לביטול איסור החזקה או נשיאה של נשק [מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין] בבית משפט לעניני משפחה / השלום ב___ תיק מס'___ המבקש (מפקד היחידה) המחויב בצו אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את ההוראה האוסרת על___ (פרטי המחויב בצו) להחזיק או לשאת נשק, שניתנה במסגרת צו הגנה שהוציא בית משפט זה בתאריך___. נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו. שם וחתימת המבקש___ תאריך תצהיר אני___הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי: 1. פרטים על המחויב בצו: א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מס' אישי בצה"ל___ ד. מען קבוע___ מס' טלפון___ ה. מקום שירות ___ מס' טלפון ___ תפקיד ___ דרגה___ בשירות סדיר/הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל. 2. פרטים על המבקש (מפקד היחידה המצהיר): א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' ת"ז ___ ג. מס' אישי בצה"ל___ ד. מקום השירות ___ מס' טלפון ___ ה. דרגה___ ו. פירוט יחסי הכפיפות / העבודה בין המצהיר לבין המחויב בצו: ___ ___ 3. נסיבות הגשת הבקשה: [ ] ביום___ ניתן כנגד___ (פרטי המחויב בצו) בבית המשפט___ ב___ צו הגנה שהעתקו מצ"ב, שאסר עלי להחזיק או לשאת נשק שהיה ברשותו/שהיתה לו רשות להחזיק או לשאת בנסיבות: ___ ___ [ ] ביום ___ הגשתי לבית המשפט בקשה, שהעתקה מצ"ב בתמיכה לבקשתו של ___ (פרטי המחויב בצו) להתיר לי להמשיך לשאת או להחזיק מהסיבות המפורטות להלן: ___ ___ [ ] ביום ___ נתן בית המשפט החלטה, שהעתקה מצ"ב, להתיר ל___ (פרטי המחויב בצו) החזקה או נשיאה של נשק. [ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים בתאריך___ . [ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך ___ פעמים [מחק את המיותר והשלם לפי הענין]. 4. נימוקי הבקשה: ___ ___ ___ ___ חתימת המצהיר אני הח"מ___ מאשר כי ביום___הופיע לפני ___ (פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני. ___ חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםנשקצבאמסמכיםרישיון נשקצה"ל