טופס בקשת מפקד יחידה בצה''ל להתיר למחויב בצו להחזיק או לשאת נשק

להלן דוגמא של טופס בקשת מפקד יחידה בצה"ל להתיר למחויב בצו להחזיק או לשאת נשק בקשת מפקד יחידה בצה"ל להתיר למחויב בצו להחזיק או לשאת נשק לפי סעיף 2ג(ב) לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 [מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין] בבית משפט לעניני משפחה/השלום ב___ תיק מס'___ המבקש (מפקד היחידה)___ בענינו של המחויב בצו אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט להתיר ל___ (פרטי המחויב בצו הגנה) להמשיך להחזיק או לשאת נשק שניתן לו מתוקף תפקידו בשירות סדיר / מילואים בצבא ההגנה לישראל, וזאת עד יום ___ . נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר של ___, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו. שם וחתימת מפקד היחידה___ תאריך תצהיר אני ___הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי: 1. פרטים על המחויב בצו: א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מס' אישי בצה"ל ___ ד. מען קבוע___ מס' טלפון___ ה. מקום שירות ___ מס' טלפון ___ תפקיד ___ דרגה ___ בשירות סדיר/הנמנה עם כוחות המילואים של צה"ל. 2. פרטים על מפקד היחידה (המצהיר): א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מס' אישי בצה"ל___ ד. מקום השירות ___ מס' טלפון ___ ה. דרגה ___ ו. פירוט יחסי הכפיפות / העבודה בין המצהיר לבין המחויב בצו: ___ ___ ___ 3. נימוקי הבקשה: ___ ___ חתימת המצהיר אני הח"מ___ מאשר כי ביום___הופיע לפני ___ (פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני. ___ חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםנשקצבאמסמכיםצה"ל