טופס בקשת מפקד יחידה לביטול תנאים

להלן דוגמא של טופס בקשת מפקד יחידה לביטול תנאים בקשת מפקד יחידה לביטול תנאים / הסדרים להחזקה או נשיאת נשק לפי סעיף 5(ג) לחוק [מחק את המיותר, סמן ומלא את הפרטים לפי הענין] בבית המשפט לעניני משפחה / השלום ב___ מס' תיק___ המבקש (מפקד היחידה)___ בענינו של המחויב בצו אני הח"מ מבקש בזה מבית המשפט לבטל את התנאים / ההסדרים הבאים שבכפוף להם הותר המשך ההחזקה או הנשיאה של נשק בידי ___ (פרטי המחויב בצו), למרות צו ההגנה שניתן בתאריך ___ ___ ___ ___ נימוקי הבקשה מפורטים בתצהיר חתום בידי, המהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו. שם וחתימת המבקש___ תאריך תצהיר אני___הח"מ מצהיר כי הפרטים שאמסור להלן הם נכונים/נכונים למיטב ידיעתי ואמונתי: 1. פרטים על המחויב בצו: א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מס' אישי בצה"ל___ ד. מען קבוע___ מס' טלפון___ ה. מקום שירות ___ מס' טלפון ___ תפקיד ___ דרגה___בשירות סדיר/נמנה על כוחות המילואים של צה"ל. 2. פרטים על מפקד היחידה (המצהיר): א. שם משפחה___ שם פרטי___ ב. מס' זהות___ ג. מס' אישי בצה"ל___ ד. מקום השירות___ מס' טלפון___ ה. תפקיד במקום השירות___ ו. דרגה___ ז. פירוט יחסי הכפיפות / העבודה בין המצהיר לבין המחויב בצו: ___ ___ 3. נסיבות הגשת הבקשה: [ ] ביום___ ניתן צו הגנה שהעתקו מצ"ב בבית המשפט___ ב___ . [ ] ביום___התיר בית המשפט, בהחלטה שהעתקה מצ"ב, המשך החזקה או נשיאה של נשק בידי___בכפוף לתנאים / להסדרים אלה: ___ ___ ___ ___ [ ] בהחלטה המתירה המשך החזקת/נשיאת נשק נקבע גם כי___ הממונה על המחויב בצו, יהיה אחראי על עמידה בתנאים / בהסדרים האמורים. [ ] ביום___ הוגשה בקשה, שהעתקה מצ"ב, לביטול התנאים / ההסדרים האמורים כולם / חלקם. [ ] תוקפו של צו ההגנה הסתיים / יסתיים בתאריך___. [ ] מועד סיום תוקפו של צו ההגנה נקבע בעת מתן הצו / הוארך___ פעמים [מחק את המיותר והשלם לפי הענין]. 4. נימוקי הבקשה: ___ ___ ___ הצעות לתנאים / הסדרים חלופיים: ___ ___ ___ ___ חתימת המצהיר אני הח"מ___ מאשר כי ביום___הופיע לפני ___ (פרטי הזיהוי של המצהיר) המוכר לי אישית/שזיהיתי לפי תעודת זהות מס'___ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו לעיל וחתם עליה בפני. חתימת מקבל התצהיר טפסים משפטייםמסמכים