טופס בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל

להלן דוגמא של טופס בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל: בבית המשפט המחוזי ב__________ בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזת פשיטת רגל בענין החייב: שמענו: אני החתום מטה __________ מבקש בזה את בית המשפט ליתן צו כינוס לנכסי החייב האמור לעיל וצו להכרזתו כפושט רגל. הנימוקים לבקשה: מקום מושבו של החייב החייב חייב לי סכום של ___ פסק דין חלוט ___ שטר או שיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל והחייב לא ___התנגד להם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין או בצו חלוט. ___ אחר (פרט) ___שהתנגדותו נדחתה בפסק דין או בצו חלוט. 3. במשך שלושת החדשים שקדמו ליום הגשת הבקשה עשה החייב מעשה פשיטת רגל כמפורט להלן: חתימה ת צ ה י ר אני הח"מ חתימת המצהיר/ה אני מאשר בזה כי ביום __________ חתימת מקבל התצהיר סמן x במקום המתאים ומחק את המיותר. טפסים משפטייםמסמכיםצו כינוסצוויםכינוס נכסיםנושהפשיטת רגל