צו מניעה זמני האוסר לבצע כל שימוש במקרקעין

1. השאלה המתעוררת בהחלטה זו היא האם יש לסלק על הסף את הבקשה של המבקש למתן צו מניעה זמני נגד המשיב 2, משום שהבקשה לא נתמכה בתצהיר של המבקש. הרקע לבקשה וההליכים בתיק 2. לפי הנטען על ידי המבקש: המבקש הוא הבעלים של מקרקעין שונים, כמפורט בכתב התביעה, אשר מצויים בשועפט (להלן - המקרקעין). לאחר שהמבקש הבחין, בסמוך לפני הגשת כתב התביעה המקורי ביום 12/08/08, כי "אלמונים נכנסו למקרקעין, והחלו לבצע עבודות תשתית לצורך הקמת בניין, ללא קבלת רשותו" (כלשון סעיף 6 לכתב התביעה), הסתבר כי המשיב 1 מחזיק במסמך הנחזה לייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, אשר נחתם על ידי המבקש בפני הנוטריון, עו"ד זלמן סגל, ביום 15/08/2003, שבו הצהיר המבקש כי מכר את כל מקרקעיו בכפר שועפט-ראס למשיב 1 ושלפיו, בין היתר, הסמיך המבקש את המשיב 1 לבצע בשמו ובמקומו את כל הפעולות לשם רישום המקרקעין על שמו (להלן - ייפוי הכוח). לטענת המבקש, מעולם לא פגש את עו"ד סגל ומעולם לא חתם על ייפוי הכוח, שהינו מזויף. 3. במקביל להגשת כתב התביעה המקורי, בו עתר המבקש לסילוק ידו של המשיב 1 מהמקרקעין ומתן צו מניעה קבוע האוסר עליו לפעול במקרקעין או להשתמש בהם, הגיש המבקש (בבש"א 10353/08) בקשה למתן צו מניעה זמני זמני האוסר על המשיב 1 לבצע כל פעולה במקרקעין עד למתן פסק דין בתיק העיקרי. בדיון שהתקיים בבש"א 10353/08 במעמד שני הצדדים ביום 17/08/08: הצהיר המשיב 1 כי מכר את המקרקעין (לא ברור אם כוונת הדברים לכל המקרקעין או לחלקם) למשיב 2 (אם כי שם צוין שמו כלוטפי עומאר), כי מלבד החוזה שחתם עמו, לא נעשתה על ידו כל עסקה אחרת במקרקעין, וכי הוא עצמו אינו עושה כל שימוש במקרקעין; הסכימו הצדדים על מתן צו מניעה; והסכימו על מינוי מומחה להשוואת כתב יד כמומחה מטעם בית המשפט על מנת שיבדוק את ייפוי הכוח ויחווה את דעת בשאלה אם החתימה על ייפוי הכוח היא של המבקש. לבקשת ב"כ המבקש, שנומקה במגעים שהתקיימו אז באמצעות מכובדים כדי להגיע לפתרון מוסכם ובאפשרות שהמבקש יפעל לצירוף המשיב 2 להליך, הסכימו הצדדים כי המומחה מטעם בית המשפט ימונה רק לכשיבקש זאת מי מהצדדים. 4. ביום 12/01/09 נעתר בית המשפט לבקשת המבקש לאפשר תיקון כתב התביעה על מנת לצרף את המשיב 2 כנתבע נוסף. 5. ביום 26/01/09 הוגש כתב תביעה מתוקן, שלפיו שני המשיבים הינם נתבעים, ויחד עמו הוגשה הבקשה דנן למתן צו מניעה זמני נגד המשיב 2 האוסר עליו לבצע כל שימוש במקרקעין או כל פעולה בהם עד למתן פסק הדין בתיק העיקרי. נקבע דיון בבקשה במעמד שני הצדדים ליום 28/01/09. בתחילת הדיון נטען כי דין הבקשה להיות מסולקת על הסף מאחר ולא נתמכה בתצהיר של המבקש. 6. התצהיר התומך בבקשה, שהינו תצהיר של מר רבחי דעיס (להלן - רבחי), דודו של המבקש, מתייחס רק לדבר ביצוע עבודות במקרקעין על יד המשיב 2, ואין בו כל אימות לטענות המבקש כי הוא הבעלים של המקרקעין וכי ייפוי הכוח מזויף. 7. בדיון בבקשה טען ב"כ המבקש כי יש לראות את התצהיר התומך בבש"א 10353/08 כתומך גם בבקשה דנן. כן טען כי אף ללא תצהיר של המבקש אין לסלק את הבקשה על הסף מן הטעמים דלהלן: אף שייפוי כוח בלתי חוזר יכול למלא את דרישת הכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 לשם מתן תוקף להתחייבות לבצע עסקה במקרקעין, עדיין דרוש שיתקיימו באותו מסמך כל התנאים הנחוצים לפני דיני החוזים, ובמקרה דנן אין פרטי זיהוי מספיקים של המקרקעין. עולה אף מייפוי הכוח עצמו כי הוא מזויף מאחר ובניגוד לנדרש, אין חתימה של הנוטריון, עו"ד סגל, מצויה על מסמך ייפוי הכוח עצמו, להבדיל מאישור אימות החתימה, ומאחר ובאימות החתימה נכתב "דרקון" במקום "דרכון" ו-"ואשנטון" במקום "וושינגטון", ולא ייתכן כי כך הוא כתב. בייפוי הכוח ששלח המבקש מארה"ב, צוין כי הוא מעולם לא נתן למשיב 1 ייפוי כוח מכל מין וסוג שהם. דיון והכרעה 8. לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, אני מוצא כי אכן יש לסלק את הבקשה על הסף משום שלא אומתה בתצהיר של המבקש, זאת מהטעמים שיפורטו בהמשך. 9. תקנה 241(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן - התקנות), אשר דן באופן כללי בבקשות בכתב, ובכללן בקשות לסעד זמני (כל עוד אין הוראות מיוחדות נוגדות בפרק כ"ח לתקנות, אשר מתייחס לסעדים זמניים), קובעת כי יש לצרף לבקשה בכתב "תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה". ככלל, התצהיר צריך להיות של המבקש, מלבד אם העובדות הרלבנטיות אינן ידועות לו בידיעה אישית, וידועות לאחר, שאז ניתן להסתפק בתצהיר של המבקש, המבהיר כי העובדות אינן ידועות לו בידיעה אישית ובתצהיר של אותו אחר המאמת את העובדות הרלבנטיות. 10. נכון כי טופס ייפוי הכוח עצמו אינו חתום על ידי הנוטריון, עו"ד זלמן סגל, זאת בניגוד לנדרש לפי תקנה 11 לתקנות הנוטריונים התשל"ז-1977. נכון גם שהכתיבה השגויה של המילה "דרכון" ושל העיר "וושינגטון" מעוררת סימן שאלה. אולם, אין בעצם אי-חתימתו של הנוטריון על מסמך ייפוי הכוח כדי לפסול את ייפוי הכוח. אכן, העדר חתימת הנוטריון על ייפוי הכוח כמו גם שגיאות הכתיב, עליהן הצביע בא כוחו המלומד של המבקש, עשויים לתמוך במסקנה כי ייפוי הכוח מזויף. אולם, אין זו מסקנה מתחייבת מעצם העדר החתימה של הנוטריון על מסמך ייפוי הכוח ומשגיאות הכתיב. אלה יכולות להוות ראיות מסייעות ותומכות, אך בראש ובראשונה על המבקש להצהיר כי טענתו, כי לא התייצב מעולם בפני הנוטריון וכי לא חתם על ייפוי הכוח, היא אמת, ועליו להתייצב לחקירה נגדית על טענתו זו. הדברים נאמרים ביתר שאת כשעסקינן בבקשה למתן סעד זמני, שבה נדרש בית המשפט להכריע אם ליתן סעד אם לאו בטרם הכריע סופית בזכויות הצדדים, ושבה נדרש מבקש הסעד הזמני לשכנע את בית המשפט "על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תובענה" (תקנה 362(א) לתקנות). הרמת הנטל המוטל לפי תקנה 362(א) מחייבת קיומו של תצהיר של המבקש, שבו הוא מצהיר כי ייפוי הכוח אכן מזויף וכי הוא לא חתם עליו. 11. אני מודע לעובדה כי המבקש הוא תושב ארה"ב ומצוי שם, אך באפשרויות הקיימות כיום (העברת נוסח תצהיר למבקש בארה"ב בפקס, חתימתו בפני קונסול ישראלי, החזרת עותק חתום ומאומת בפקס במקביל לשיגור המקור "דלת לדלת" באמצעות חברה העוסקת בשיגור בינלאומי אווירי באמצעות שליחים) ניתן לקבל תצהיר חתום על ידי המבקש בפני קונסול ישראלי תוך כיומיים. זאת ועוד, המבקש מודע לצורך האפשרי לפעול לקבלת צו מניעה זמני נגד המשיב 2 עוד מהדיון שהתקיים בבש"א 10353/08 ביום 17/08/08, שם הצהיר המשיב 1 על מכירת זכויות במקרקעין למשיב 2. אף שבאותו מועד לא ידע המבקש על פרטיו המדויקים של המשיב 2, יכול היה להיערך, וצריך היה להיערך, כבר אז לאפשרות שיזדקק לצו מניעה זמני נגדו ולהכין כבר אז תצהיר המאמת את טענותיו בדבר זכויותיו במקרקעין ובדבר זיוף ייפוי הכוח, שאליו ניתן היה לצרף, בעת הצורך, תצהיר של רבחי בענין עבודות המבוצעות בשטח, מה גם שלפחות מיום 06/10/08 ידע המבקש גם את פרטיו המדויקים של המשיב 2 (ראה פרוטוקול דיון מיום 06/10/08 בה"פ 2728/08 בבית המשפט המחוזי בירושלים, עמ' 3, שורות 5-6 - צורף לתגובה ולבקשת לתיקון כתב תביעה שהמבקש הגיש לתיק העיקרי ביום 16/10/08 - שם הצהיר ב"כ המבקש כי קיבל "לאחרונה" הסכמים שלפיהם התיימר המשיב 1 למכור זכויות במקרקעין). יתירה מכך, בבקשה שהגיש המבקש ביום 11/01/09 לתיק העיקרי, ציין המבקש כי "במהלך סוף השבוע החלו בעבודות". אף על פי כן ולמרות שביום 13/01/09 הומצאה לב"כ המבקש החלטה המתירה את תיקון כתב התביעה על מנת לאפשר צירוף המשיב 2 כנתבע נוסף, רק כעבור כשבועיים, ביום 26/01/09, הוגש כתב התביעה המתוקן והבקשה דנן למתן צו מניעה זמני נגד המשיב 2, וזאת ללא תצהיר של המבקש, אף שלא צריך היה להיות כל קושי לקבל תצהיר של המבקש, גם אם נתעלם מכל האמור בפיסקה הקודמת וגם אם הפעילות לשם קבלת תצהיר היתה מתחילה רק ביום 11/01/09. 12. אין מקום לראות בתצהיר שצורף לבקשה בבש"א 10353/08 כתצהיר תומך בבקשה דנן. לא רק שהמשיב 2, שכנגדו מבוקש הצו בבקשה דנן, לא היה צד להליכים בבש"א 10353/08 וצורף לתביעה רק כחמישה חודשים לאחר מתן הצו הזמני שם נגד המשיב 1, אלא שבסעיף 6 לנימוקי הבקשה דנן נאמר כי "תצהירו של מר רבחי מצורף לבקשה זו", ללמדך כי זה התצהיר התומך בבקשה, ולא אחר. לו רצה המבקש כי התצהיר שצורף לבקשה בבש"א 10353/08 יתמוך גם בבקשה דנן, היה צריך לציין זאת בבקשה דנן ולדאוג לצרף לבקשה דנן העתק מהתצהיר. אוסיף, למעלה מהצורך, כי אף אם התצהיר שצורף לבקשה בבש"א 10353/08, שהוא גם כן תצהיר של רבחי, היה תומך בבקשה דנן, לא היה בכך כדי למנוע את סילוק הבקשה על הסף. דבריו של רבחי בסעיף 5 לתצהיר האמור, לפיהם אמר לו המבקש כי לא נתן כל ייפוי כוח למשיב 1, הינם בגדר עדות שמיעה ואינם יכולים לבוא במקום עדות בלתי אמצעית של המבקש עצמו, שהוא בעל הדין. גם דברי רבחי, בסעיף 6 לתצהיר התומך בבש"א 10353/08, לפיהם המבקש לא היה מבצע כל עסקה במקרקעין מבלי להתייעץ עמו, אינה אלא עדות סברה, וגם היא אינה יכולה לשמש תחליף לעדות ישירה ובלתי אמצעית של המבקש עצמו כי לא ביצע כל עסקה במקרקעין, כי לא נתן כל זכות בהם למשיב 1 וכי לא חתם על ייפוי הכוח. 13. למותר לציין כי אין דבריו של המבקש, שנכתבו בייפוי הכוח עליו חתם לשם הסמכת בא כוחו לייצגו בהליך דנן, יכולים לשמש תחליף לדברים הנאמרים בתצהיר לאחר מתן אזהרה, ואין צורך להכביר מילים בענין. אעיר לענין ייפוי הכוח האמור, שהוגש במהלך הדיון שהתקיים בבקשה דנן ביום 28/01/09 (מוצג מב/2), כי הוא נחתם עוד ביום 09/06/08, למעלה מחודשיים לפני שפנה המבקש בבקשה לקבלת צו מניעה נגד המשיב 1, ונשאלת השאלה מדוע המתין עם הגשת התביעה נגד המשיב 1 ועם הבקשה לקבלת צו מניעה נגדו עד ליום 12/08/08, ויתירה מכך, נשאלת השאלה, לענין המפורט בסעיף 11 להחלטה זו, מדוע לא דאג כי ייחתם תצהיר התומך בטענותיו בדבר זיוף ייפוי הכוח עוד לפני הפניה לבקשה לקבלת צו מניעה זמני נגד המשיב 1 בבש"א 10353/08. 14. הטענה של ב"כ המבקש - כי בהעדר פרטים מזהים של המקרקעין בייפוי הכוח, אין ייפוי הכוח יכול למלא אחר דרישת הכתב לשם יצירת התחייבות תקפה לעשיית עסקה במקרקעין -כלל לא נטענה בכתב התביעה או בבקשה, אשר צריכה לכלול גם טיעונים משפטיים ואסמכתאות. כמו כן, היא מתעלמת מהטענה, שנטענה בסעיף 4 לכתב הגנתו של המשיב 1, לפיה קיים בין המבקש לבין המשיב 1 גם הסכם מכר בכתב, שנחתם בפני עדים. 15. בנימוקי הבקשה דנן צוין כי ניתן צו מניעה זמני נגד המשיב 1 (בבש"א 10353/08), אך אין בכך כדי לכפר על אי-צירוף תצהיר של המבקש בתמיכה לבקשה דנן, שכן גם שם לא צורף תצהיר של המבקש, והמשיב 1 לא הודה שם כי ייפוי הכוח מזויף (נהפוך הוא, ברור כי טענת הזיוף נותרה במחלוקת, כפי שעולה מההסכמה למינוי מומחה להשוואת כתב יד כמומחה מטעם בית המשפט על מנת שיבדוק את החתימה על ייפוי הכוח ויחווה את דעתו בענין). 16. בטיעוניו בדיון שהתקיים ביום 28/01/09 ביקש המבקש להסתמך על פרוטוקול הדיון בה"פ 7278/08 בבית המשפט המחוזי בירושלים. עיינתי בפרוטוקול הדיון, ולא מצאתי שם דבר שיכול למנוע סילוק הבקשה דנן על הסף משלא צורף לו תצהיר של המבקש המאמת כי לא חתם על ייפוי הכוח וכי לא התחייב להעניק או להעביר למשיב 1 כל זכות במקרקעין. 17. לאור כל האמור, אני מוחק את הבקשה על הסף ומחייב את המבקש לשלם למשיב 2 הוצאות בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ. אין צן להוצאות לטובת המשיב 1, מאחר ולא נתבקש כל סעד נגדו בבקשה דנן וגם תלוי ועומד נגדו צו מניעה זמני שניתן בהסכמתו בבש"א 10353/08. לאור התוצאה, מבוטל הדיון שנקבע למחר (02/02/09). המזכירות תשמור את מקור ייפוי הכוח (ייפוי הכוח הנוטריוני שנחתם בפני הנוטריון זלמן סגל ביום 15/08/03) בכספת, תחזירו לב"כ המשיב 1 (שיתייצב במזכירות בהקדם לשם קבלתו) כנגד חתימתו של ב"כ המשיב 1 על אישור בדבר קבלת מקור ייפוי הכוח חזרה לידיו, ותשלח העתק מהאישור לב"כ המבקש בנוסף לשמירתו במקום המיועד לכך על פי הנהלים הנהוגים בבית המשפט. ניתנה היום, ז' בשבט תשס"ט (1 בפברואר 2009), בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב"כ הצדדים בפקס. מוריס בן-עטר, שופטצו מניעה זמנימקרקעיןשימוש במקרקעיןצוויםצו מניעה