טופס בקשת עיון רשם המשכונות

להלן דוגמא של טופס בקשת עיון רשם המשכונות מדינת ישראל משרד המשפטים אל: רשם המשכונות בקשת עיון תאריך __/__/__ 1. מקור הפניה: דלפק דואר פקסימיליה מס' הפקס: 2. סיווג בקשת העיון: עיון לפי: ברצוני לקבל: מן לפחות סימן רישוי סמן לפחות דו"ח רישום אחת מהמשבצות מספר זיהוי החייב אחת מהמשבצות נסח רישום - הבאות ב-X שם החייב הבאות ב- X (אישור על משכונים שבוטלו) מס' רישום משכון 3.א. חיפוש לפי מספר/סימן רישוי | | | | | | | סימן רישוי סמן אחת מהמשבצות הבאות ב-X רכב כלי טיס ציוד הנדסי סוג הנכס: ב. חיפוש לפי החייב: תושב ישראל תאגיד ישראלי תאגיד על פי חוק ומדינה אזרח מדינת חוץ תאגיד חוץ מדינת האזרחות/התאגדות א. מס' זיהוי: | | | | | | | שם החייב משפחה/תאגיד פרטי מען: ג. חיפוש לפי מספר רישום המשכון: מס' רישום המשכון 4. הבקשה מתייחסת לרישומים משנה 19 ואילך 5. פרטי מבקש העיון (לצורך משלוח דו"ח/נסח באמצעות הדואר): שם משפחה/תאגיד פרטי מען רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד לשימוש משרדי: מספר עיונים תאריך עיבוד המידע __/__/__ סכום האגרה שנגבתה הערות טפסים משפטייםבקשת עיוןמסמכיםרשם