טופס בקשת פירוק

להלן דוגמא של טופס בקשת פירוק בקשת פירוק תיק בבית המשפט המחוזי ב בענין החברה המבקש: מס' זהותו: מקום מגוריו: מענו להמצאת כתבי בית-דין: שם הישוב המבקש רשאי להגיש בקשה זו בהיותו: נושה / משתתף / היועץ המשפטי לממשלה / החברה עצמה * בית המשפט מתבקש בזה ליתן צו לפירוק החברה תאריך רישומה במשרד רשם החברות הונה הרשום הוא ההון הנפרע הוא המטרות העיקריות שלשמן נוסדה החברה: העילות המצדיקות את פירוקה של החברה כאמור בסעיפים 257 ו-258 לפקודת החברות (יש לפרט כל אחת מהעילות): ל תאריך תצהיר אני הח"מ, מס' תעודת זהות חתימת המצהיר / המבקש אני הח"מ חתימת מקבל התצהיר * מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםפירוק חברה