טופס בקשת צו קיום צוואה

להלן דוגמא של טופס בקשת צו קיום צוואה בפני הרשם לעניני ירושה ב ? (סמן X במשבצת המתאימה) בפני בית הדין ב ? (סמן X במשבצת המתאימה) תיק / בקשת צו קיום צוואה 1. המבקש (1) שם המבקש (2) מס' תעודת זהות (3) מענו (4) ענינו במתן הצו (6) המען להמצאת כתבי-דין 2. המוריש (7) שם המוריש מס' תעודת זהות ומקום מושבו היה ב נפטר ביום ב כשהוא ? רווק ? נשוי ? אלמן ? גרוש (סמן X במשבצת המתאימה) (8) להוכחת המוות אני מצרף לזה את המסמכים המפורטים להלן: 3. הצוואה המוריש השאיר צוואה (ציין את סוג הצוואה לפי סעיף 18 לחוק) מיום ולפי מיטב ידיעתי לא ביטלה ואף לא השאיר צוואה אחרת/השאיר צוואה * אחרת מיום הצוואה מיום במקורה מצורפת בזה*/הופקדה בבית המשפט/ אצל הרשם לעניני ירושה * ב / נמסרה לבית המשפט / לרשם לעניני ירושה * ב (במקרה שאין הצוואה מוגשת במקורה, הסיבה לכך ) 4. כשרותם המשפטית של הזוכים לפי הצוואה בין הזוכים לפי הצוואה נכלל/לא נכלל* ? קטין ? חסוי ? נעדר ? תאגיד (סמן X במשבצת המתאימה) (אם התשובה חיובית - ציין את שמו, מספר תעודת זהותו ומענו של הזוכה, ואם הוא תאגיד - את סוגו ומענו הרשום). 5. שינויים ברשימת הזוכים לפני פטירת המוריש מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לפני פטירת המוריש: שם הזוכה מס' תעודת זהותו קרבתו למנוח נפטר ביום והניח אחריו ילדים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: 6. שינויים לאחר פטירת המוריש: (9) זוכים אלה הסתלקו מחלקם/ממנתם* על פי הצוואה כמפורט במסמכים המצורפים בזה: שם הזוכה פרטי החלק או המנה שמהם הסתלק אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש), ילדו או אחיו) - פרטי האדם שלטובתו הסתלק: שמו מס' תעודת זהותו קרבתו למנוח . (10) מבין הזוכים לפי הצוואה נפטרו לאחר מות המוריש: שם הזוכה מס' תעודת זהותו קרבתו למנוח נפטר ביום כמוכח ב והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן: (11) הזוכים על פי הצוואה - לאור האמור בצוואה ובפסקאות 5 ו-6 לעיל, הזוכים על פי הצוואה הם: מס' שם מס' מקום מושבו קרבתו כשרותו חלקו או הזוכה תעודת ומענו למוריש המשפטית מנתו לפי זהות הצוואה (12) בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998, נשלחו לזוכים על פי הצוואה הודעות בדואר רשום על זכאותם, בתאריכים לזוכים לא נשלחו הודעות כאמור, מפאת (13) מנהל העזבון על פי הצוואה הוא מס' תעודת זהותו מענו (14) לרשם לענייני ירושה /לבית דין דתי זה הסמכות לדון בבקשה זו הואיל** לפיכך הנני פונה בזה בבקשה למתן צו לקיום צוואתו של המנוח מיום תצהיר אני הח"מ מס' תעודת זהות לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת, האמת כולה והאמת בלבד. תאריך חתימת המבקש/ת - המצהיר/ה אני מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני במשרדי ב מר/גב' שזיהה(תה) עצמו(מה) על ידי תעודת זהות מס' / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. חתימת מקבל התצהיר*** * מחק את המיותר ** פרט את העובדות הנותנות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13(א) לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998 *** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית. לתשומת לב ממלא הטופס: עליך למלא את כל הפרטים שבטופס, ולמחוק בקו ברור כל פרט בו שאינו ישים או שאינו נדרש במקרה הנדון. 2) עליך לצרף לבקשה תעודת פטירה או הצהרת מוות ביחס לכל אדם שדבר מותו צויין בה, אלא אם כן בכוונתך לבקש להוכיח את עובדת המוות באופן אחר; במקרה כזה יהא עליך לצרף לבקשה זו בקשה להתיר הוכחה כזאת שבה יפורטו נסיבות וזמן המוות והטעמים לאי המצאת תעודת פטירה או הצהרת מוות. טפסים משפטייםצוואהירושהצו קיום צוואהמסמכיםצווים