טופס דו''ח האפוטרופוס הכללי

להלן דוגמא של טופס דו"ח האפוטרופוס הכללי בבית המשפט המחוזי ב____ תיק____. בענין: חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978 ובענין: סיום הניהול של נכסי דו"ח האפוטרופוס הכללי חלק א' - תמצית פעולותיו של האפוטרופוס הכללי בנכסים: תחילת הניהול היתה ביום____ על פי צו בית המשפט____ מיום____ בתיק.____ מיום תחילת הניהול ועד לתאריך היום ביצע האפוטרופוס הכללי בנכסים פעולות אלה: ____ ____ חלק ב' - פרטת הרכוש ליום השחרור: נכסי דלא ניידי____ זכויות____ מזומנים בלירות ____ במטבע חוץ____ 4) ניירות ערך____ 5) שונות____ חלק ג' - תקבולים ותשלומים: בתקופת הניהול בוצעו הפעולות הכספיות המפורטות בדו"ח המצ"ל כנספח א'. חלק ד' - זהות מקבל הנכסים: ____ ____ הנכסים נמסרו למקבל ביום____/ טרם נמסרו למקבל האמור לעיל. בית המשפט מתבקש לאשר את פעולותיו של האפוטרופוס הכללי ביחס לנכסים כמפורט בדו"ח זה, ולשחררו מתפקידו. ____ (המקום) (התאריך) ____(החתימה, שם החותם ותוארו) נספח א' האפוטרופוס הכללי - דו"ח על תקבולים ותשלומים בענין נכסי ____ לתקופה מיום ____עד יום____ (תיק האפוטרופוס הכללי מס' )____ תקבולים____ תשלומים הפירוט הסכום____ הפירוט ____ הסכום____ ס"ה נערך ביום____ ____ שם החותם, תוארו, וחתימתו) אישור הריני מאשר בזה, כי בקרתי דו"ח תקבולים ותשלומים זה של האפוטרופוס הכללי בענין נכסי לתקופה מיום עד יום וכי החשבון נמצא מתאים לרשום בספרי האפוטרופוס הכללי ולמסמכים המשתייכים אליו. (המקום) טפסים משפטייםמסמכיםהאפוטרופוס הכלליאפוטרופסות