טופס דו''ח כספי של מפרק

להלן דוגמא של טופס דו"ח כספי של מפרק בבית המשפט המחוזי ב דו"ח כספי של מפרק לפי סעיף 313/*371 לפקודת החברות בענין החברה לתקופה שמיום ___עד יום___ נערך ביום שם המפרק וחתימתו * מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםמפרק (חברה)דוחות כספיים