טופס דו''ח על כניסה חיפוש ותפיסה

להלן דוגמא של טופס דו"ח על כניסה חיפוש ותפיסה דין וחשבון על כניסה, חיפוש ותפיסה בבית(ה) משפט___ ב אני החתום/ה מטה___ מס' זהות___ מען ___ 1. שנתמניתי לתפקיד כונס נכסים על נכסי מי שהוצא צו נגדו עורך בזה דין וחשבון על החיפוש והתפישה ביום ___ (א) בחצרים שבהחזקת הנתבעים - (1) ................................................... שם פרטי שם משפחה הנמצאים ב: ___ (2)___ שם פרטי שם משפחה הנמצאים ב ___ מקום/עיר רחוב/שכונה מס' בית (ב) בחצרים של (צד שלישי) - הנמצאים ב ___ 2. תיאור הליך הכניסה והחיפוש:___ 3. המצאת מסמכים (אם הצו ניתן במעמד צד אחד)___ 4. הנכסים שנתפשו הועתקו או צולמו הם___ ___(פרט טיב, סוג וכמות) 5. הערות הכונס:___ חתימת הנתבע/המשיב או מי מטעמו___ חתימת מי שנגדו ניתן הצו או הנוכח כאמור בתקנה 16___ הערות:___ חתימת העדים___ 6. מסמכים, מחשב, חומר מחשב ופלט ונכסים שנטען לגביהם שהם סוד מסחרי יוחזקו ב___ נכסים אחרים יוחזקו ב___ תאריך חתימת כונס הנכסים טפסים משפטייםמסמכיםשחרור תפוס