טופס דיווח יצרן או יבואן פיקדון על מכלי משקה

להלן דוגמא של טופס דיווח יצרן או יבואן פיקדון על מכלי משקה דיווח רבעוני או שנתי לפי תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א-2001 דיווח יצרן או יבואן שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור שם היצרן/היבואן/בית העסק:____ מס' עוסק מורשה/מס' ח"פ/מס' רישיון עסק*:____ שם המפעל הממחזר:____ * מחק את המיותר רבעון או שנה מספר מכלי משקה מלאים שנמכרו ושבעדם יש לגבות פיקדון מספר מכלי משקה ריקים שהוחזרו ושבעדם הוחזר פיקדון חישוב ההפרש בין מספר מכלי משקה שנמכרו לבין מספר מכלי משקה שהוחזרו סך הכל הפרשים סכומי פיקדונות שנגבו לבין סכומי פיקדונות שהוחזרו הצהרה אני החתום מטה____מס' זהות____מורשה חתימה בשם יצרן/יבואן/בית עסק____מצהיר בזה כי כל הנתונים בדיווח נכונים. תאריך בדיווח שנתי, יאושרו החישובים בידי רואה חשבון. טפסים משפטייםמסמכיםפיקדון על מכלי משקהפיקדוןיבואן