טופס דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק עמותה

להלן דוגמא של טופס דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק עמותה שם העמותה: תאריך: דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון האסיפה הכללית נערכה בתאריך: בכתובת____ בנוכחות: ___ חברים מתוך שם יושב ראש האסיפה רוב חברי הוועד מסרו לרשם העמותות הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 . ביום האסיפה הכללית החליטה על: 1. פירוק מרצון של העמותה לפי סעיף 43 (א) לחוק העמותות, התש"ם-1980 סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: ההחלטה התקבלה ברוב של התקנון קובע רוב גדול מרוב של שני שליש * כן * לא (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן, יש לציין סעיף בתקנון נא לסמן X באחת האפשרויות: * מועד תחילת הפירוק שבועיים מיום קבלת ההחלטה * מועד אחר: 2. מינוי מפרק העמותה: שם המפרק כתובת סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה ובצירוף פרוטוקול אסיפה כללית. טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותאסיפה כלליתפירוק עמותהעמותות