טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות

להלן דוגמא של טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות שם העמותה: תאריך: טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך למחוק מטרות כדלקמן: להוסיף מטרות כדלקמן: העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה * כן * לא (נא לסמן X באחת האפשרויות). נא לסמן X במשבצת המתאימה: * מבוקש רישום שינוי המטרות על ידי רשם העמותות * בכוונת העמותה לפנות לבית המשפט לאישור שינוי המטרות * העמותה פנתה לבית המשפט ביום לצורך שינוי המטרות העמותה קיבלה על עצמה מחויבויות לפי סעיף 11 (ד) לחוק העמותות, התש"ם 1980- כדלקמן (יש למלא רק אם התקבלו מחויבויות כאמור): הרינו לאשר כי ועד העמותה הציג לפני האסיפה הכללית, לפי סעיף 1 (ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980, את פירוט הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה והמחויבויות שקיבלה על עצמה כלפי אותם תורמים, עובר לשינוי המבוקש והכול כמפורט בפרוטוקול האסיפה הכללית המצורף בזה. השינוי ייכנס לתוקפו עם רישומו בידי רשם העמותות. שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערות: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה. טופס זה יצורף ויוגש ביחד עם טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 . טפסים משפטייםמסמכים