טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון עמותה

להלן דוגמא של טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון עמותה שם העמותה: תאריך: טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 באסיפה הכללית שהתקיימה ביום ___./___./.___ הוחלט על שינוי תקנון העמותה כדלקמן: נא לסמן X באחת מהאפשרויות: * לבצע תיקונים שונים בתקנון בהתאם לנוסח תקנון משולב המצורף בזה (הכולל את כל התוספות, תוך הדגשתם בקו תחתון וסימון המחיקות בקו אמצעי) * לבצע תיקונים בתקנון הכוללים הוספה ו/או מחיקה של סעיפים בודדים בתקנון או תיקוני מילים כמפורט להלן: בסעיף ____. שורה בסעיף ____. שורה בסעיף ____. שורה למחוק סעיפים מס' להוסיף סעיפים מס' שאר סעיפי התקנון נותרים בלא שינוי. מבוקש רישום שינוי התקנון על ידי רשם העמותות. שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערות: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה. טופס זה יצורף ויוגש ביחד עם טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 . טפסים משפטייםמסמכיםעמותותתקנון עמותה